Piękno jest tak dalece subiektywnym pierwiastkiem, iż nie możemy znaleźć na nie takiej miary, na którą byśmy się wszyscy zgodzili.


piękno-jest-tak-dalece-subiektywnym-pierwiastkiem-iż-nie-możemy-znaleźć-na-nie-takiej-miary-na-którą-byśmy-ę-wszyscy-zgodzili
stanisławpięknojesttakdalecesubiektywnympierwiastkiemniemożemyznaleźćnatakiejmiaryktórąbyśmysięwszyscyzgodzilipiękno jestjest taktak dalecedalece subiektywnymsubiektywnym pierwiastkiemiż nienie możemymożemy znaleźćznaleźć nana nienie takiejtakiej miaryna którąktórą byśmybyśmy sięsię wszyscywszyscy zgodzilipiękno jest takjest tak dalecetak dalece subiektywnymdalece subiektywnym pierwiastkiemiż nie możemynie możemy znaleźćmożemy znaleźć naznaleźć na niena nie takiejnie takiej miaryna którą byśmyktórą byśmy siębyśmy się wszyscysię wszyscy zgodzilipiękno jest tak dalecejest tak dalece subiektywnymtak dalece subiektywnym pierwiastkiemiż nie możemy znaleźćnie możemy znaleźć namożemy znaleźć na nieznaleźć na nie takiejna nie takiej miaryna którą byśmy sięktórą byśmy się wszyscybyśmy się wszyscy zgodzilipiękno jest tak dalece subiektywnymjest tak dalece subiektywnym pierwiastkiemiż nie możemy znaleźć nanie możemy znaleźć na niemożemy znaleźć na nie takiejznaleźć na nie takiej miaryna którą byśmy się wszyscyktórą byśmy się wszyscy zgodzili

Mężczyzna tak dalece nie znosi jednostajności, że nie przywiąże się mocno ani do pięknej, ani do rozumnej, ani do dobrej, tylko do takiej, która jest co dzień inna. -Aleksander Świętochowski
mężczyzna-tak-dalece-nie-znosi-jednostajnoś-że-nie-przywiąże-ę-mocno-ani-do-pięknej-ani-do-rozumnej-ani-do-dobrej-tylko-do-takiej-która-jest
Żyjemy nie tak, jak byśmy chcieli, lecz tak, jak możemy. -Menander
Żyjemy-nie-tak-jak-byśmy-chcieli-lecz-tak-jak-możemy
Boga możemy szukać rozumem, ale znaleźć możemy Go tylko sercem. -József Eotvos
boga-możemy-szukać-rozumem-ale-znaleźć-możemy-go-tylko-sercem
Gdy­by ludzki mózg był tak pros­ty, że mog­li­byśmy go zro­zumieć, by­libyśmy wte­dy tak głupi, że nie zro­zumieli­byśmy go i tak. -Jostein Gaarder
gdy­by-ludzki-mózg-był-tak-pros­ty-że mog­li­byśmy-go zro­zumieć-by­libyśmy-wte­dy-tak-głupi-że nie zro­zumieli­byśmy