Piękny jest mężczyz­na, dojrzały si­wizną wzruszeń wnikam Je­go łyd­ki - mo­ja lepkość skle­pieniem brzucha łagod­ne­go do­cieram dłonie bez­radnie dob­re głaszczą mnie opuszkami roz­luźniam barczystość sprag­niony źródła zat­ra­ca się w buj­nej bolesności cier­pię miłos­ne męki nabrzmiałością tor­tu­ruje mnie przedłużaniem roz­koszy w nieskończoność umieram wielok­rotnie, czuła... Tobie 


piękny-jest mężczyz­na-dojrzały-­wizną-wzruszeń-wnikam-je­go-łyd­ki- mo­ja-lepkość-skle­pieniem-brzucha-łagod­ne­go-do­cieram
amapięknyjest mężczyz­nadojrzałysi­wiznąwzruszeńwnikamje­gołyd­ki mo­jalepkośćskle­pieniembrzuchałagod­ne­godo­cieramdłoniebez­radniedob­regłaszcząmnieopuszkamiroz­luźniambarczystośćsprag­nionyźródłazat­ra­ca sięw buj­nejbolesnościcier­pięmiłos­nemękinabrzmiałościątor­tu­rujeprzedłużaniemroz­koszynieskończonośćumieramwielok­rotnieczułatobie piękny jest mężczyz­nadojrzały si­wiznąsi­wizną wzruszeńwzruszeń wnikamwnikam je­goje­go łyd­ki mo­ja lepkośćlepkość skle­pieniemskle­pieniem brzuchabrzucha łagod­ne­gołagod­ne­go do­cieramdo­cieram dłoniedłonie bez­radniebez­radnie dob­redob­re głaszczągłaszczą mniemnie opuszkamiopuszkami roz­luźniamroz­luźniam barczystośćbarczystość sprag­nionysprag­niony źródłaźródła zat­ra­ca sięzat­ra­ca się w buj­nejw buj­nej bolesnościbolesności cier­pięcier­pię miłos­nemiłos­ne mękimęki nabrzmiałościąnabrzmiałością tor­tu­rujetor­tu­ruje mniemnie przedłużaniemprzedłużaniem roz­koszyroz­koszy ww nieskończonośćnieskończoność umieramumieram wielok­rotnieczuła tobie dojrzały si­wizną wzruszeńsi­wizną wzruszeń wnikamwzruszeń wnikam je­gownikam je­go łyd­ki mo­ja lepkość skle­pieniemlepkość skle­pieniem brzuchaskle­pieniem brzucha łagod­ne­gobrzucha łagod­ne­go do­cieramłagod­ne­go do­cieram dłoniedo­cieram dłonie bez­radniedłonie bez­radnie dob­rebez­radnie dob­re głaszcządob­re głaszczą mniegłaszczą mnie opuszkamimnie opuszkami roz­luźniamopuszkami roz­luźniam barczystośćroz­luźniam barczystość sprag­nionybarczystość sprag­niony źródłasprag­niony źródła zat­ra­ca sięźródła zat­ra­ca się w buj­nejzat­ra­ca się w buj­nej bolesnościw buj­nej bolesności cier­piębolesności cier­pię miłos­necier­pię miłos­ne mękimiłos­ne męki nabrzmiałościąmęki nabrzmiałością tor­tu­rujenabrzmiałością tor­tu­ruje mnietor­tu­ruje mnie przedłużaniemmnie przedłużaniem roz­koszyprzedłużaniem roz­koszy wroz­koszy w nieskończonośćw nieskończoność umieramnieskończoność umieram wielok­rotnie

Wy­pełnij mnie snami O roz­koszy bez granic Wy­pełnij po brze­gi Niemo­ral­nym westchnieniem Wy­pełnij mnie złudzeń radością Ciał kołysaniem Wy­pełnij mnie całą Wy­pełnij mnie sobą  -Deszcz
wy­pełnij-mnie-snami-o-roz­koszy-bez-granic-wy­pełnij-po brze­gi-niemo­ral­nym-westchnieniem-wy­pełnij-mnie-złudzeń-radośą-ciał