pieśni cudna szu­mie fal krzy­kiem mew zagłusz lęk za ho­ryzont bez ska­zy dnia sen mój z jawą w jed­no zlej w blas­ku luny gwiazd mrugnięciem na łupin­ce z ko­ry marzeń grzbietem fal za­nieś mnie cichym szeptem kro­pel pluskiem ukołysz ser­ce rozedrgane za­nim przebrzmisz słońca blaskiem wlej nadzieję moc i wiarę 


pieś-cudna-szu­mie-fal-krzy­kiem-mew-zagłusz-lęk-za-ho­ryzont-bez-ska­zy-dnia-sen-mój-z jawą-w-jed­no-zlej-w-blas­ku-luny-gwiazd
adamo70pieśnicudnaszu­miefalkrzy­kiemmewzagłuszlękzaho­ryzontbezska­zydniasenmójz jawąjed­nozlejblas­kulunygwiazdmrugnięciemnałupin­cez ko­rymarzeńgrzbietemza­nieśmniecichymszeptemkro­pelpluskiemukołyszser­cerozedrganeza­nimprzebrzmiszsłońcablaskiemwlejnadziejęmoci wiarę pieśni cudnacudna szu­mieszu­mie falfal krzy­kiemkrzy­kiem mewmew zagłuszzagłusz lęklęk zaza ho­ryzontho­ryzont bezbez ska­zyska­zy dniadnia sensen mójmój z jawąz jawą ww jed­nojed­no zlejzlej ww blas­kublas­ku lunyluny gwiazdgwiazd mrugnięciemmrugnięciem nana łupin­cełupin­ce z ko­ryz ko­ry marzeńmarzeń grzbietemgrzbietem falfal za­nieśza­nieś mniemnie cichymcichym szeptemszeptem kro­pelkro­pel pluskiempluskiem ukołyszukołysz ser­ceser­ce rozedrganerozedrgane za­nimza­nim przebrzmiszprzebrzmisz słońcasłońca blaskiemblaskiem wlejwlej nadziejęnadzieję mocmoc i wiarę pieśni cudna szu­miecudna szu­mie falszu­mie fal krzy­kiemfal krzy­kiem mewkrzy­kiem mew zagłuszmew zagłusz lękzagłusz lęk zalęk za ho­ryzontza ho­ryzont bezho­ryzont bez ska­zybez ska­zy dniaska­zy dnia sendnia sen mójsen mój z jawąmój z jawą wz jawą w jed­now jed­no zlejjed­no zlej wzlej w blas­kuw blas­ku lunyblas­ku luny gwiazdluny gwiazd mrugnięciemgwiazd mrugnięciem namrugnięciem na łupin­cena łupin­ce z ko­ryłupin­ce z ko­ry marzeńz ko­ry marzeń grzbietemmarzeń grzbietem falgrzbietem fal za­nieśfal za­nieś mnieza­nieś mnie cichymmnie cichym szeptemcichym szeptem kro­pelszeptem kro­pel pluskiemkro­pel pluskiem ukołyszpluskiem ukołysz ser­ceukołysz ser­ce rozedrganeser­ce rozedrgane za­nimrozedrgane za­nim przebrzmiszza­nim przebrzmisz słońcaprzebrzmisz słońca blaskiemsłońca blaskiem wlejblaskiem wlej nadziejęwlej nadzieję mocnadzieję moc i wiarę 

niczym ślepiec w świecie imaginacji płynę dźwiękiem niesiony fal głośnym krzykiem mew weszłaś w me życie i wyszłaś bez słów  -Adamo70
niczym-ślepiec-w-świecie-imaginacji-płynę-dźwiękiem-niesiony-fal-głośnym-krzykiem-mew-weszłaś-w me życie-i-wyszłaś-bez-słów 
Ukołysz mnie swoim słowem, naj­czul­szym szeptem.. Zmyj ra­ny z serca, ukołysz dotykiem, tak delikatnym.. po którym aż zos­taną ślady.. -Natuuś
ukołysz-mnie-swoim-słowem-naj­czul­szym-szeptem-zmyj-ra­ny-z serca-ukołysz-dotykiem-tak-delikatnym-po-którym aż-zos­taną-ślady
ukołysz mnie nim świt przeklęty mor­derca marzeń wyr­wie mnie z two­jego ciepła ośle­pi bólem  -Deszcz
ukołysz-mnie-nim-świt-przeklęty-mor­derca-marzeń-wyr­wie-mnie-z-two­jego-ciepła-oś­pi-bólem