Piek­no trwa tak długo, jak długo trwają nasze praw­dzi­we wzrusze­nia. Jeśli są nie praw­dzi­we stają się tyl­ko kurzem, który lek­ki pod­much wiat­ru może zdmuchnąć 


piek­no-trwa-tak-długo-jak długo-trwają-nasze-praw­dzi­we-wzrusze­nia-jeśli są nie praw­dzi­we-stają ę-tyl­ko-kurzem-który
nikita1001piek­notrwatakdługojak długotrwająnaszepraw­dzi­wewzrusze­niajeśli są nie praw­dzi­westają siętyl­kokurzemktórylek­kipod­muchwiat­rumożezdmuchnąć piek­no trwatrwa taktak długojak długo trwajątrwają naszenasze praw­dzi­wepraw­dzi­we wzrusze­niajeśli są nie praw­dzi­we stają sięstają się tyl­kotyl­ko kurzemktóry lek­kilek­ki pod­muchpod­much wiat­ruwiat­ru możemoże zdmuchnąć piek­no trwa taktrwa tak długojak długo trwają naszetrwają nasze praw­dzi­wenasze praw­dzi­we wzrusze­niajeśli są nie praw­dzi­we stają się tyl­kostają się tyl­ko kurzemktóry lek­ki pod­muchlek­ki pod­much wiat­rupod­much wiat­ru możewiat­ru może zdmuchnąć 

Każda chwi­la przeżywa­nia piękna jest bez­cenna. Świat na pew­no nie jest tyl­ko tym, co widzi­my na co dzień. Praw­dzi­wy świat mu­si is­tnieć, jes­tem te­go pewna. Praw­dzi­wy świat, który is­tnieje za ściana­mi te­go świata i prześwieca przez nie, jak za­palo­na świeca przez lampion.po­kora pro­wadzi do praw­dzi­wej miłości, a miłość - praw­dzi­wa miłość - ut­wier­dza w pokorze → Plas­ti­kowa ko­bieta jest jak tom­bak, praw­dzi­wa jak złoto, tyl­ko znaw­ca, praw­dzi­wy mężczyz­na dos­trzeże różnice.Praw­dzi­we życie zaczy­na się wraz z praw­dzi­wym marze­niem. Kto pot­ra­fi marzyć, nie stra­cił nadziei. A nadzieja może wszystko.Jak długo trwa sen, tak długo nie jest on snem.Praw­dzi­wy mężczyz­na po­winien być jak zwierz . Ta­ki pan­to­felek na przykład. Zaś praw­dzi­wa ko­bieta zno­sić to wszystko. Coś jak ku­ra domowa.