Piek­no trwa tak długo, jak długo trwają nasze praw­dzi­we wzrusze­nia. Jeśli są nie praw­dzi­we stają się tyl­ko kurzem, który lek­ki pod­much wiat­ru może zdmuchnąć 


piek­no-trwa-tak-długo-jak długo-trwają-nasze-praw­dzi­we-wzrusze­nia-jeśli są nie praw­dzi­we-stają ę-tyl­ko-kurzem-który
nikita1001piek­notrwatakdługojak długotrwająnaszepraw­dzi­wewzrusze­niajeśli są nie praw­dzi­westają siętyl­kokurzemktórylek­kipod­muchwiat­rumożezdmuchnąć piek­no trwatrwa taktak długojak długo trwajątrwają naszenasze praw­dzi­wepraw­dzi­we wzrusze­niajeśli są nie praw­dzi­we stają sięstają się tyl­kotyl­ko kurzemktóry lek­kilek­ki pod­muchpod­much wiat­ruwiat­ru możemoże zdmuchnąć piek­no trwa taktrwa tak długojak długo trwają naszetrwają nasze praw­dzi­wenasze praw­dzi­we wzrusze­niajeśli są nie praw­dzi­we stają się tyl­kostają się tyl­ko kurzemktóry lek­ki pod­muchlek­ki pod­much wiat­rupod­much wiat­ru możewiat­ru może zdmuchnąć 

Plas­ti­kowa ko­bieta jest jak tom­bak, praw­dzi­wa jak złoto, tyl­ko znaw­ca, praw­dzi­wy mężczyz­na dos­trzeże różnice. -Ryder
plas­ti­kowa-ko­bieta-jest jak tom­bak-praw­dzi­wa-jak złoto-tyl­ko-znaw­ca-praw­dzi­wy-mężczyz­na-­trzeże-różnice
Praw­dzi­we życie zaczy­na się wraz z praw­dzi­wym marze­niem. Kto pot­ra­fi marzyć, nie stra­cił nadziei. A nadzieja może wszystko. -Bernhard Langenstein
praw­dzi­we-życie-zaczy­na ę-wraz-z praw­dzi­wym-marze­niem-kto pot­ra­fi-marzyć-nie stra­ł-nadziei-a nadzieja-może-wszystko
Jak długo trwa sen, tak długo nie jest on snem. -Leena Krohn
jak-długo-trwa-sen-tak-długo-nie jest on snem
Praw­dzi­wy mężczyz­na po­winien być jak zwierz . Ta­ki pan­to­felek na przykład. Zaś praw­dzi­wa ko­bieta zno­sić to wszystko. Coś jak ku­ra domowa. -onejka
praw­dzi­wy-mężczyz­na-po­winien-być-jak zwierz-ta­ki-pan­to­felek-na przykład-zaś-praw­dzi­wa-ko­bieta-zno­ć-to wszystko-coś