Piekło i raj są na ziemi - nosimy je w sobie.


piekło-i-raj-są-na-ziemi-nosimy-w-sobie
anonimpiekłorajnazieminosimysobiepiekło ii rajraj sąsą nana ziemizieminosimynosimy jew sobiepiekło i raji raj sąraj są nasą na ziemina zieminosimy jenosimy je wje w sobiepiekło i raj sąi raj są naraj są na ziemisą na zieminosimy je wnosimy je w sobiepiekło i raj są nai raj są na ziemiraj są na zieminosimy je w sobie

W nas jest raj, piekło i do obu szlaki.W nas jest raj, piekło i do obu szlaki.Nie każdy, kto stracił wiarę w raj, zaczyna wierzyć w piekło.Choćbyśmy cały świat zeszli w poszukiwaniu Piękna, nie znajdziemy go nigdzie, jeżeli nie nosimy go w sobie.Każdy jest zdol­ny do te­go aby raj swo­jego is­tnienia, za­mienić w piekło, które zniszczy je­go priorytety.Każdy na ziemi ma takie niebo, czyściec i piekło, na jakie zasługuje.