piekiel­ne niebo za­woalo­wany świat świętej obłudy 


piekiel­ne-niebo-za­woalo­wany-świat-świętej-obłudy 
maverick123piekiel­nenieboza­woalo­wanyświatświętejobłudy piekiel­ne nieboniebo za­woalo­wanyza­woalo­wany światświat świętejświętej obłudy piekiel­ne niebo za­woalo­wanyniebo za­woalo­wany światza­woalo­wany świat świętejświat świętej obłudy piekiel­ne niebo za­woalo­wany światniebo za­woalo­wany świat świętejza­woalo­wany świat świętej obłudy piekiel­ne niebo za­woalo­wany świat świętejniebo za­woalo­wany świat świętej obłudy 

W tej szczęśliwości, ma swo­je is­tnienie- cierpienie. Piekiel­ne niebo.Miłość nie prag­nie, aby jej do­gadza­no, ani nie sta­ra się wca­le o własną wy­godę; lecz troszczy się o dob­ro in­nych i bu­duje Niebo pośród piekiel­nej rozpaczy.Świat po­siada niezi­den­ty­fiko­wany pier­wias­tek ak­ceptac­ji. To znaczy że każdy może czuć się wartościowy Czuję do­tyk Twych dłoni na mej skórze Drżę De­likat­ne muśnięcia palców De­likat­ne pocałunki Słyszę Twój od­dech przy mym uchu Zaczy­nam mruczeć jak kotka I..po­woli nadchodzi -Szyb­sze bi­cie serca -Ury­wany oddech Twe dłonie są co­raz odważniejsze Po­całun­ki bar­dziej namiętne Le­gato przechodzi w vivo Jes­tem blis­ka poczu­cia spadania W końcu jest..to już Mo­je niebo..nasze niebo Ekstaza Cu­dow­ne poczu­cie by­cia jednością Ko­niec gry.. Nie! To początek gry Kocham Cię Dob­rze zor­ga­nizo­wany czas jest naj­lep­szym do­wodem na zor­ga­nizo­wany umysł.Wielu figurantów posiada status figury świętej.