Pielęgnować w sobie tej czy innej głupoty nie warto, skoro i tak namnaża się ona chętnie w nas sama.


pielęgnować-w-sobie-tej-czy-innej-głupoty-nie-warto-skoro-i-tak-namnaża-ę-ona-chętnie-w-nas-sama
stefan pacekpielęgnowaćsobietejczyinnejgłupotyniewartoskorotaknamnażasięonachętnienassamapielęgnować ww sobiesobie tejtej czyczy innejinnej głupotygłupoty nienie wartoskoro ii taktak namnażanamnaża sięsię onaona chętniechętnie ww nasnas samapielęgnować w sobiew sobie tejsobie tej czytej czy innejczy innej głupotyinnej głupoty niegłupoty nie wartoskoro i taki tak namnażatak namnaża sięnamnaża się onasię ona chętnieona chętnie wchętnie w nasw nas samapielęgnować w sobie tejw sobie tej czysobie tej czy innejtej czy innej głupotyczy innej głupoty nieinnej głupoty nie wartoskoro i tak namnażai tak namnaża siętak namnaża się onanamnaża się ona chętniesię ona chętnie wona chętnie w naschętnie w nas samapielęgnować w sobie tej czyw sobie tej czy innejsobie tej czy innej głupotytej czy innej głupoty nieczy innej głupoty nie wartoskoro i tak namnaża sięi tak namnaża się onatak namnaża się ona chętnienamnaża się ona chętnie wsię ona chętnie w nasona chętnie w nas sama

leżał tam o tam o trzaśnięcie pałką za­machnięcie kijem chwilę czy krok od piekła zazdrościłem mi­mo tej samej ziemi a tak innej zależnej od stro­ny krat  -never
żał-tam-o-tam-o-trzaśęcie-pałką-za­machnięcie-kijem-chwilę-czy-krok-od-piekła-zazdrośłem-mi­mo-tej samej-ziemi-a-tak-innej-zależnej-od
W życiu nigdy nie jest tak jakbyśmy to sobie wymarzyli, dlatego nie warto robić sobie nadziei, najważniejsze to być silnym i nie dać się stłumić. -Kamil Ejsymont
w-życiu-nigdy-nie-jest-tak-jakbyśmy-to-sobie-wymarzyli-dlatego-nie-warto-robić-sobie-nadziei-najważniejsze-to-być-silnym-i-nie-dać-ę-stłumić
Mądrość sama sobie nie ufa, głupota sama sobie udziela kredytu bez granic. -Tadeusz Kotarbiński
mądrość-sama-sobie-nie-ufa-głupota-sama-sobie-udziela-kredytu-bez-granic