Pielęgnować w sobie tej czy innej głupoty nie warto, skoro i tak namnaża się ona chętnie w nas sama.


pielęgnować-w-sobie-tej-czy-innej-głupoty-nie-warto-skoro-i-tak-namnaża-ę-ona-chętnie-w-nas-sama
stefan pacekpielęgnowaćsobietejczyinnejgłupotyniewartoskorotaknamnażasięonachętnienassamapielęgnować ww sobiesobie tejtej czyczy innejinnej głupotygłupoty nienie wartoskoro ii taktak namnażanamnaża sięsię onaona chętniechętnie ww nasnas samapielęgnować w sobiew sobie tejsobie tej czytej czy innejczy innej głupotyinnej głupoty niegłupoty nie wartoskoro i taki tak namnażatak namnaża sięnamnaża się onasię ona chętnieona chętnie wchętnie w nasw nas samapielęgnować w sobie tejw sobie tej czysobie tej czy innejtej czy innej głupotyczy innej głupoty nieinnej głupoty nie wartoskoro i tak namnażai tak namnaża siętak namnaża się onanamnaża się ona chętniesię ona chętnie wona chętnie w naschętnie w nas samapielęgnować w sobie tej czyw sobie tej czy innejsobie tej czy innej głupotytej czy innej głupoty nieczy innej głupoty nie wartoskoro i tak namnaża sięi tak namnaża się onatak namnaża się ona chętnienamnaża się ona chętnie wsię ona chętnie w nasona chętnie w nas sama

Dwie oso­by poj­mują tę samą sy­tuację tak różnie, aż na­suwa się wątpli­wość, czy to is­totnie ta sa­ma sy­tuac­ja. Mnie, jed­nej i tej sa­mej oso­bie, zdarza się poj­mo­wać jedną i tę samą sy­tuację tak różnie, aż na­suwa się py­tanie, czy chodzi o tę samą osobę.leżał tam o tam o trzaśnięcie pałką za­machnięcie kijem chwilę czy krok od piekła zazdrościłem mi­mo tej samej ziemi a tak innej zależnej od stro­ny krat W życiu nigdy nie jest tak jakbyśmy to sobie wymarzyli, dlatego nie warto robić sobie nadziei, najważniejsze to być silnym i nie dać się stłumić.Mądrość sama sobie nie ufa, głupota sama sobie udziela kredytu bez granic.To­pi się mucha w łyżce wody Tak oto za­kończyły się muchy przygody „ Cho­lera , cze­mu nie jes­tem mniej­szym komarem? On na pew­no dałby so­bie radę z tym koszmarem.” Dla muchy to nieistotne Czy to prze­nośnia, czy też nie  Ona i tak wal­czy, a i tak uto­piła się A mo­rał nie jest skomplikowany Żyjesz tak, jak jes­teś doń przy­goto­wany.  Przyjaźń jest najlepszym lekarstwem na wszelkie nasze dolegliwości. Ona kruszy bariery, które nas dzielą, rozluźnia wszelkie ograniczające nas więzy, przenika jak stare, dobre wino do wszystkich żył życia. Jest poczuciem, że się nawzajem rozumiemy, ufamy sobie i z całego serca życzymy sobie szczęścia!