Pieniądze nie są rzeczą, nie są nawet procesem. To rodzaj wspólnego marzenia. Śnimy, że mały dysk zwykłego metalu wart jest solidnego posiłku.


pieniądze-nie-są-rzeczą-nie-są-nawet-procesem-to-rodzaj-wspólnego-marzenia-Śnimy-że-ły-dysk-zwykłego-metalu-wart-jest-solidnego-posiłku
terry pratchettpieniądzenierzecząnawetprocesemtorodzajwspólnegomarzeniaŚnimyżemałydyskzwykłegometaluwartjestsolidnegoposiłkupieniądze nienie sąsą rzecząnie sąsą nawetnawet procesemrodzaj wspólnegowspólnego marzeniaże małymały dyskdysk zwykłegozwykłego metalumetalu wartwart jestjest solidnegosolidnego posiłkupieniądze nie sąnie są rzecząnie są nawetsą nawet procesemrodzaj wspólnego marzeniaże mały dyskmały dysk zwykłegodysk zwykłego metaluzwykłego metalu wartmetalu wart jestwart jest solidnegojest solidnego posiłkupieniądze nie są rzecząnie są nawet procesemże mały dysk zwykłegomały dysk zwykłego metaludysk zwykłego metalu wartzwykłego metalu wart jestmetalu wart jest solidnegowart jest solidnego posiłkuże mały dysk zwykłego metalumały dysk zwykłego metalu wartdysk zwykłego metalu wart jestzwykłego metalu wart jest solidnegometalu wart jest solidnego posiłku

Człowiek jest procesem, ściślej - procesem swoich czynów.Wielki człowiek jest wielki nawet w dolinie. Mały jest mały nawet na szczycie góry.Są kraje, w których człowiek nie jest wart nic; są nawet takie, w których wart jest mniej niż nic.Prawdziwą miarą bogactwa jest to, ile byłbyś wart, gdybyś stracił wszystkie swoje pieniądzeJedyną rzeczą, która nie jest stratą czasu, jest poszukiwanie Boga, nawet jeśli On jest nieosiągalny.Nie wart miłośc ten,co ser­ce twe chłodem mro­zi do kości.Ten, który w tłumie, czu­le objąć nie umie. I chodzbys dusze sprze­dała diabłowi, on i tak nic nie zro­bi. Egois­ci je­dej rodzaj miłości wynzają-siebie sa­mego kochać tyl­ko potrafią!