Pieprzyk: Defekt na efekt.


pieprzyk-defekt-na-efekt
tadeusz fangratpieprzykdefektnaefektdefekt nana efektdefekt na efekt

Patrz, na twój widok drżę miłośnie, ach poślij mnie tam, gdzie pieprzyk rośnie.Tęskno­ta. Efekt uboczny przyzwyczajenia.Efekt ek­spres­ji uczuć śpiewające­go pta­ka - ra­dość ser­ca ...Im częściej cze­goś doświad­cza­my, tym słab­szy jest efekt.Za­pom­nienie to sztu­ka. Właśnie ją osiągnęłam ciężką pracą, jed­nak efekt jest niesa­mowi­ty - słońce świeci jaśniej.Czy weźmiesz ślepego przewodnika czy głupiego radcę - efekt ten sam.