Pier­dział gębą, dupą gadał, bu­ty sę na ręce wkładał. Chodził tyłem, co­fał przodem, wy­pił żar­cie, zeżarł wodę. Przez dzień spał a w no­cy nie spał, masło chle­bem posmarował. Później zaczął, naj­pierw przestał, za­nim spożył, zwymiotował.


pier­dział-gębą-dupą-gadał-bu­ty-sę na rę-wkładał-chodził-tyłem-co­fał-przodem-wy­pił-żar­cie-zeżarł-wodę-przez-dzień-spał
moon gpier­działgębądupągadałbu­tysę na ręcewkładałchodziłtyłemco­fałprzodemwy­piłżar­ciezeżarłwodęprzezdzieńspała w no­cynie spałmasłochle­bemposmarowałpóźniejzacząłnaj­pierwprzestałza­nimspożyłzwymiotowałpier­dział gębądupą gadałbu­ty sę na ręcesę na ręce wkładałchodził tyłemco­fał przodemwy­pił żar­ciezeżarł wodęprzez dzieńdzień spałspał a w no­cya w no­cy nie spałmasło chle­bemchle­bem posmarowałpóźniej zacząłnaj­pierw przestałza­nim spożyłbu­ty sę na ręce wkładałprzez dzień spałdzień spał a w no­cyspał a w no­cy nie spałmasło chle­bem posmarował

Pier­dział gębą, tyłkiem gadał, bu­ty se na ręce wkładał. Chodził tyłem, co­fał przodem, wy­pił żar­cie, zeżarł wodę. Przez dzień spał a w no­cy nie spał, masło chle­bem posmarował. Za­nim zaczął, naj­pierw przestał, za­nim spożył, zwymiotował.O ko­goś, kto wraz ze mną nie będzie spał w no­cy, kiedy zmar­twienia nie poz­wolą mi zasnąć... In­spi­rowa­ne przez ~Tyg­rys i ~eyesOFsoul Ludzie to dziw­ne is­to­ty - naj­pierw bu­dują so­bie mos­ty, a później boją się przez nie przejść.Te­go imię za życia wy­pisa­ne jest w niebie, ko­mu chle­bem pow­szed­nim jest ofiara z siebie.Łatwiej głosić czystość temu, kto ani razu nie spał z kobietą.Spał lat pięćdziesiąt; potem się dziwi, że drzewa porosły.