Pier­wszą miłość przeżywa­my naj­częściej kil­ka razy.


pier­wszą-miłość-przeżywa­my-naj­częściej-kil­ka-razy
aleksander kumorpier­wsząmiłośćprzeżywa­mynaj­częściejkil­karazypier­wszą miłośćmiłość przeżywa­myprzeżywa­my naj­częściejnaj­częściej kil­kakil­ka razypier­wszą miłość przeżywa­mymiłość przeżywa­my naj­częściejprzeżywa­my naj­częściej kil­kanaj­częściej kil­ka razypier­wszą miłość przeżywa­my naj­częściejmiłość przeżywa­my naj­częściej kil­kaprzeżywa­my naj­częściej kil­ka razypier­wszą miłość przeżywa­my naj­częściej kil­kamiłość przeżywa­my naj­częściej kil­ka razy

Pier­wsza wiel­ka przy­jaźń to coś równie potężne­go i piękne­go jak pier­wsza miłość.Ta­ta -  Pier­wszy bo­hater syna. Pier­wsza miłość córki.Nies­te­ty, w życiu przeżywa się tyl­ko dwie miłości praw­dzi­we: pier­wszą, która umiera i os­tatnią, od której się umiera.Pier­wsza miłość z wiat­rem gna, z niepo­koju drży Dru­ga miłość życie zna i z tej pier­wszej drwi A ta trze­cia jak tchórz w drzwiach przekręca klucz I wa­lizkę ma spa­kowaną już.Pier­wszą i naj­ważniej­szą - przy­naj­mniej dla pi­sarzy - rzeczą jest zaśmieca­nie języ­ka i ob­nażanie go do cna.Naj­cięższą walkę stoczyłem ze swoją pier­wszą żoną.