Pier­wsza miłość - liczy się tyl­ko do drugiej.


pier­wsza-miłość- liczy ę-tyl­ko-do drugiej
czesław banachpier­wszamiłość liczy siętyl­kodo drugiejpier­wsza miłość liczy się tyl­kotyl­ko do drugiej liczy się tyl­ko do drugiej

Pier­wsza wiel­ka przy­jaźń to coś równie potężne­go i piękne­go jak pier­wsza miłość.Pierwsza miłość liczy się tylko do drugiej.Miłość ko­biety jest tyl­ko jed­na. To niep­rawda, że Ta­ta -  Pier­wszy bo­hater syna. Pier­wsza miłość córki.Pier­wsza miłość z wiat­rem gna, z niepo­koju drży Dru­ga miłość życie zna i z tej pier­wszej drwi A ta trze­cia jak tchórz w drzwiach przekręca klucz I wa­lizkę ma spa­kowaną już.Pier­wszą miłość przeżywa­my naj­częściej kil­ka razy.