Pier­wsza miłość z wiat­rem gna, z niepo­koju drży Dru­ga miłość życie zna i z tej pier­wszej drwi A ta trze­cia jak tchórz w drzwiach przekręca klucz I wa­lizkę ma spa­kowaną już.


pier­wsza-miłość-z wiat­rem-gna-z niepo­koju-drży-dru­ga-miłość-życie-zna-i z tej pier­wszej-drwi-a- trze­cia-jak tchórz
bułat okudżawapier­wszamiłośćz wiat­remgnaz niepo­kojudrżydru­gażycieznai z tej pier­wszejdrwita trze­ciajak tchórzw drzwiachprzekręcakluczwa­lizkęma spa­kowanąjużpier­wsza miłośćmiłość z wiat­remz wiat­rem gnaz niepo­koju drżydrży dru­gadru­ga miłośćmiłość życieżycie znazna i z tej pier­wszeji z tej pier­wszej drwita trze­cia jak tchórzjak tchórz w drzwiachw drzwiach przekręcaprzekręca kluczklucz ii wa­lizkęwa­lizkę ma spa­kowanąma spa­kowaną jużpier­wsza miłość z wiat­remmiłość z wiat­rem gnaz niepo­koju drży dru­gadrży dru­ga miłośćdru­ga miłość życiemiłość życie znażycie zna i z tej pier­wszejzna i z tej pier­wszej drwidrwi a ta trze­ciaa ta trze­cia jak tchórzta trze­cia jak tchórz w drzwiachjak tchórz w drzwiach przekręcaw drzwiach przekręca kluczprzekręca klucz iklucz i wa­lizkęi wa­lizkę ma spa­kowanąwa­lizkę ma spa­kowaną już

Pier­wsza wiel­ka przy­jaźń to coś równie potężne­go i piękne­go jak pier­wsza miłość.Ta­ta -  Pier­wszy bo­hater syna. Pier­wsza miłość córki.Pier­wsza woj­na - pal ją sześć, to już ty­le lat. Dru­ga woj­na - jeszcze dziś win­nych szu­ka świat A tej trze­ciej co chce przer­wać nasze dni, Wi­nien będziesz ty, wi­nien będziesz ty.Nieobyczaj­ność Krakusa Kra­kus co chciał się spo­dobać Rosjance Jął zakąszać kichą po pier­wszej szklance Dos­tał nielicho w michę Za lichą zagrychę I nieobyczaj­ność już na pier­wszej randce.I po­wiedz, czy blask w twych oczach też był na niby... Niczym Księżyc - świecił światłem odbitym? _______________________ Oso­ba moc­no za­kocha­na, nie widzi,że dru­ga stro­na nie od­wza­jem­niała uczuć, a tyl­ko wy­korzys­ty­wała. Ta pier­wsza, zaśle­piona, kochała tak moc­no, że ta miłość Pier­wsza miłość jest jak piętka świeżego chleba.