Pier­wsza myśl nie zaw­sze jest naj­lep­sza. Os­tatnia zaw­sze jest tuż przed śmiercią. Z cyk­lu po­wieści


pier­wsza-myśl-nie zaw­sze-jest naj­lep­sza-os­tatnia zaw­sze-jest ż-przed-śmiercią-z-cyk­lu-po­wieś-spad­ko­bier­cy
riderpier­wszamyślnie zaw­szejest naj­lep­szaos­tatnia zaw­szejest tużprzedśmierciącyk­lupo­wieścispad­ko­bier­cyprzeznaczeniapier­wsza myślmyśl nie zaw­szenie zaw­sze jest naj­lep­szaos­tatnia zaw­sze jest tużjest tuż przedprzed śmierciąz cyk­lucyk­lu po­wieścispad­ko­bier­cy przeznaczeniapier­wsza myśl nie zaw­szemyśl nie zaw­sze jest naj­lep­szaos­tatnia zaw­sze jest tuż przedjest tuż przed śmierciąz cyk­lu po­wieścipier­wsza myśl nie zaw­sze jest naj­lep­szaos­tatnia zaw­sze jest tuż przed śmiercią

Lot­ny umysł zaw­sze lądu­je dob­rym pomysłem. Z cyk­lu po­wieści Kto ma w no­sie wyrzu­ty su­mienia, zaw­sze będzie kichał na moralność. Z cyk­lu po­wieści By­cie sobą wiąże się zaw­sze z koszta­mi, lecz tyl­ko tak za­wiążesz przy­jaźnie będące war­tością bez­cenną. Z cyk­lu po­wieści Naj­piękniej­sze his­to­rie pisze się w ścianach serca. Z cyk­lu po­wieści Nie zaw­sze krzyw­dzi­my in­nych dla­tego, że prag­niemy im zaszkodzić. Często ro­bimy to wówczas, gdy za bar­dzo za­pat­rzy­liśmy się na to, by pomóc sobie. Z cyk­lu po­wieści Le­nis­two to sil­ny... lęk wy­sokości. Nie poz­wa­la stanąć na wy­sokości za­dania, na­wet naj­mniej­sze­go. Z cyk­lu po­wieści