Pier­wsze: nie myśl! Dru­gie: jeśli myślisz, nie mów! Trze­cie: jeśli mówisz, nie pisz! Czwar­te: jeśli piszesz, nie podpisuj! Piąte: jeśli pod­pi­sujesz, nie dziw się.


pier­wsze-nie myśl-dru­gie-śli-myślisz-nie mów-trze­cie-śli-mówisz-nie pisz-czwar­te-śli-piszesz-nie podpisuj-piąte-śli
jan grzegorczykpier­wszenie myśldru­giejeślimyślisznie mówtrze­ciemówisznie piszczwar­tepiszesznie podpisujpiątepod­pi­sujesznie dziwsięjeśli myśliszjeśli mówiszjeśli piszeszjeśli pod­pi­sujesznie dziw się

I nic się nie tłumaczy wprost Wszys­tko ma dru­gie, trze­cie, czwar­te, piąte dno!  -Jacek Kaczmarski
i nic ę-nie tłumaczy-wprost-wszys­tko- dru­gie-trze­cie-czwar­te-piąte-dno 
Jeśli nap­rawdę cze­goś prag­niesz, mu­sisz o to wal­czyć całym sobą. Jeśli pod­dałeś się na pier­wszej przeszkodzie, oz­nacza to, że wca­le te­go nie chciałeś. -Paulina_Ksiezniczka1997
jeśli-nap­rawdę-cze­goś-prag­niesz-mu­sisz-o to wal­czyć-całym-sobą-jeśli-pod­dałeś ę-na pier­wszej-przeszkodzie-oz­nacza-to