Pier­wsze pra­wo ma­gii: Ludzie są głup­ca­mi wierzący­mi w to, w co chcą wierzyć.


pier­wsze-pra­wo-­gii-ludzie-są głup­ca­mi-wierzący­mi-w to-w co chcą-wierzyć
terry goodkindpier­wszepra­woma­giiludziesą głup­ca­miwierzący­miw tow co chcąwierzyćpier­wsze pra­wopra­wo ma­giiludzie są głup­ca­misą głup­ca­mi wierzący­miwierzący­mi w tow co chcą wierzyćpier­wsze pra­wo ma­giiludzie są głup­ca­mi wierzący­misą głup­ca­mi wierzący­mi w toludzie są głup­ca­mi wierzący­mi w to

Przez­nacze­nie od­da­je ko­bietę pier­wsze­mu. Przy­padek - naj­lep­sze­mu. Wybór - pier­wsze­mu lepszemu. -Karl Kraus
przez­nacze­nie-od­da­-ko­bietę-pier­wsze­mu-przy­padek - naj­lep­sze­mu-wybór - pier­wsze­mu-lepszemu
Nie is­tnieje miłość od pier­wsze­go wej­rze­nia, od pier­wsze­go wej­rze­nia może się obudzić tyl­ko pożądanie. -Pierre La Mure
nie-is­tnieje-miłość-od pier­wsze­go-wej­rze­nia-od pier­wsze­go-wej­rze­nia-może ę-obudzić-tyl­ko-pożądanie
Na­wet do bez­pra­wia ludzie chcą so­bie za­pew­nić prawo. -Aleksander Kumor
na­wet-do bez­pra­wia-ludzie-chcą-so­bie-za­pew­ć-prawo
Co było pier­wsze: po­mysłowość czy lenistwo?  -Piotr Szreniawski
co było-pier­wsze-po­mysłowość-czy-lenistwo