Pier­wsze wy­niki wy­wołują al­bo strach, al­bo zaufanie.


pier­wsze-wy­niki-wy­wołują-al­bo-strach-al­bo-zaufanie
tacytpier­wszewy­nikiwy­wołująal­bostrachzaufaniepier­wsze wy­nikiwy­niki wy­wołująwy­wołują al­boal­bo strachal­bo zaufaniepier­wsze wy­niki wy­wołująwy­niki wy­wołują al­bowy­wołują al­bo strachpier­wsze wy­niki wy­wołują al­bowy­niki wy­wołują al­bo strachpier­wsze wy­niki wy­wołują al­bo strach

Przez­nacze­nie od­da­je ko­bietę pier­wsze­mu. Przy­padek - naj­lep­sze­mu. Wybór - pier­wsze­mu lepszemu.Nie is­tnieje miłość od pier­wsze­go wej­rze­nia, od pier­wsze­go wej­rze­nia może się obudzić tyl­ko pożądanie.Człowieka, który pot­ra­fi wy­konać coś niep­rawdo­podob­ne­go różni od te­go, który nie pot­ra­fi tyl­ko jed­no: pier­wsze­go pro­wadzi wiara w to, że się uda, a dru­giego og­ra­nicza strach przed porażką.Co było pier­wsze: po­mysłowość czy lenistwo? ... jak wy­kazu­je ana­liza po­lityczno-społeczna, drużyna piłkar­ska Is­landii wca­le nie jest ta­ka re­wela­cyj­na... po pros­tu, piłkarze An­glii ja­ko pier­wsi uwzględni­li wy­niki re­feren­dum i zro­bili Bre­xit z Euro...Ja­ka to oszczędność cza­su za­kochać się od pier­wsze­go wejrzenia.