Pier­wszy cios bo­li naj­bar­dziej. Później przyz­wycza­jasz się do bólu. A kiedy przyz­wycza­jenie mi­ja- odchodzisz...


pier­wszy-cios-bo­li-naj­bar­dziej-później przyz­wycza­jasz ę-do bólu-a kiedy-przyz­wycza­jenie-mi­ja-odchodzisz
opuszczonapier­wszyciosbo­linaj­bar­dziejpóźniej przyz­wycza­jasz siędo bólua kiedyprzyz­wycza­jeniemi­jaodchodziszpier­wszy cioscios bo­libo­li naj­bar­dziejpóźniej przyz­wycza­jasz się do bólua kiedy przyz­wycza­jenieprzyz­wycza­jenie mi­japier­wszy cios bo­licios bo­li naj­bar­dzieja kiedy przyz­wycza­jenie mi­japier­wszy cios bo­li naj­bar­dziej

Można być głupim przez sa­mo przyz­wycza­jenie się.Le­kar­stwem na przyz­wycza­jenie jest in­ne przyzwyczajenie.Przyz­wycza­jenie jest drugą na­turą człowieka.Kiedy zaglądasz do jas­ki­ni, z początku widzisz bar­dzo niewiele. Ale kiedy przyz­wycza­jasz się do ciem­ności, widzisz co­raz więcej. A jeśli od­ważysz się zos­tać tam wys­tar­czająco długo, w końcu zo­baczysz wszystko.Gdy zap­rasza­my Przyz­wycza­jenie, Miłość wychodzi.Przyz­wycza­jenie- często sa­mo de­cydu­je o tym co dla nas najlepsze.