Pier­wszy poeta, Mi­kołaj Rej tworzył w języ­ku oj­czys­tym Pol­ski mej. Ow­szem, Po­lacy nie gęsi, też swój język mają, lecz niektórzy niez­byt się in­nym nim chwalą. Używają za­pożyczo­nych z in­nych języków słów, gęsią nie jes­teś- masz też język swój! 


pier­wszy-poeta-mi­kołaj-rej-tworzył-w języ­ku-oj­czys­tym-pol­ski-mej-ow­szem-po­lacy-nie gę-też-swój-język-mają-lecz-niektórzy
wika12pier­wszypoetami­kołajrejtworzyłw języ­kuoj­czys­tympol­skimejow­szempo­lacynie gęsiteżswójjęzykmająleczniektórzyniez­byt sięin­nymnimchwaląużywająza­pożyczo­nychz in­nychjęzykówsłówgęsiąnie jes­teśmaszswój pier­wszy poetami­kołaj rejrej tworzyłtworzył w języ­kuw języ­ku oj­czys­tymoj­czys­tym pol­skipol­ski mejpo­lacy nie gęsiteż swójswój językjęzyk mająlecz niektórzyniektórzy niez­byt sięniez­byt się in­nymin­nym nimnim chwaląużywają za­pożyczo­nychza­pożyczo­nych z in­nychz in­nych językówjęzyków słówgęsią nie jes­teśmasz teżteż językmi­kołaj rej tworzyłrej tworzył w języ­kutworzył w języ­ku oj­czys­tymw języ­ku oj­czys­tym pol­skioj­czys­tym pol­ski mejteż swój językswój język mająlecz niektórzy niez­byt sięniektórzy niez­byt się in­nymniez­byt się in­nym nimin­nym nim chwaląużywają za­pożyczo­nych z in­nychza­pożyczo­nych z in­nych językówz in­nych języków słówmasz też język

Po­lacy nie gęsi, swój język mają. -Mikołaj Rej
po­lacy-nie gę-swój-język-mają
A niechaj narodowie wżdy postronni znają iż Polacy nie gęsi, iż swój język mają! -Mikołaj Rej
a-niechaj-narodowie-wżdy-postronni-znają-iż-polacy-nie-gę-iż-swój-język-mają
A niechaj narodowie wżdy postronni znają, iż Polacy nie gęsi, iż swój język mają. -Mikołaj Rej
a-niechaj-narodowie-wżdy-postronni-znają-iż-polacy-nie-gę-iż-swój-język-mają