Pierwsze zasady moralności tworzą się w interesie jednostki, toteż prawdą jest w tym względzie, że cnota to roztropność zastosowana do obyczajów. Jednakże cnota we właściwym sensie słowa rodzi się w stosunkach człowieka z innymi ludźmi; człowiek jest mądry dla samego siebie, a cnotliwy wobec bliźniego.


pierwsze-zasady-moralnoś-tworzą-ę-w-interesie-jednostki-toteż-prawdą-jest-w-tym-względzie-że-cnota-to-roztropność-zastosowana-do-obyczajów
marie-jeanne roland de la platierepierwszezasadymoralnościtworząsięinteresiejednostkitoteżprawdąjesttymwzględzieżecnotatoroztropnośćzastosowanadoobyczajówjednakżewewłaściwymsensiesłowarodzistosunkachczłowiekainnymiludźmiczłowiekmądrydlasamegosiebiecnotliwywobecbliźniegopierwsze zasadyzasady moralnościmoralności tworzątworzą sięw interesieinteresie jednostkitoteż prawdąprawdą jestjest ww tymtym względzieże cnotaroztropność zastosowanazastosowana dodo obyczajówjednakże cnotacnota wewe właściwymwłaściwym sensiesensie słowasłowa rodzirodzi sięw stosunkachstosunkach człowiekaczłowieka zz innymiinnymi ludźmiczłowiek jestjest mądrymądry dladla samegosamego siebiecnotliwy wobecwobec bliźniegopierwsze zasady moralnościzasady moralności tworząmoralności tworzą siętworzą się wsię w interesiew interesie jednostkitoteż prawdą jestprawdą jest wjest w tymw tym względziecnota to roztropnośćroztropność zastosowana dozastosowana do obyczajówjednakże cnota wecnota we właściwymwe właściwym sensiewłaściwym sensie słowasensie słowa rodzisłowa rodzi sięrodzi się wsię w stosunkachw stosunkach człowiekastosunkach człowieka zczłowieka z innymiz innymi ludźmiczłowiek jest mądryjest mądry dlamądry dla samegodla samego siebiea cnotliwy wobeccnotliwy wobec bliźniego

Cnota - to pobożna stara panna z życiem wewnętrznym równie czyściuchnym, chłodnym i nieprzytulnym, jak jej pokój. Cnota - to prawie to samo co zadowolenie z siebie. -Luise Rinser
cnota-to-pobożna-stara-panna-z-życiem-wewnętrznym-równie-czyściuchnym-chłodnym-i-nieprzytulnym-jak-jej-pokój-cnota-to-prawie-to-samo-co
Głupota, tak jak cnota, jest sama dla siebie nagrodą. -Bill Watterson
głupota-tak-jak-cnota-jest-sama-dla-siebie-nagrodą
Cnota jest jedynie oznaką braku rozumu. Kobieta pokrywa cnotą brzydotę moralną - jak hiszpańska królowa zwiotczałą pierś suknią pod szyję. -Aleksy Tołstoj
cnota-jest-jedynie-oznaką-braku-rozumu-kobieta-pokrywa-cnotą-brzydotę-moralną-jak-hiszpańska-królowa-zwiotczałą-pierś-suknią-pod-szyję