Pies różni się od człowieka tym, że szczeka, gdy gość wchodzi; człowiek zaś obszczekuje go, gdy już jest za drzwiami.


pies-róż-ę-od-człowieka-tym-że-szczeka-gdy-gość-wchodzi-człowiek-zaś-obszczekuje-go-gdy-już-jest-za-drzwiami
magdalena samozwaniecpiesróżnisięodczłowiekatymżeszczekagdygośćwchodziczłowiekzaśobszczekujegojużjestzadrzwiamipies różniróżni sięsię odod człowiekaczłowieka tymże szczekagdy gośćgość wchodziczłowiek zaśzaś obszczekujeobszczekuje gogdy jużjuż jestjest zaza drzwiamipies różni sięróżni się odsię od człowiekaod człowieka tymgdy gość wchodziczłowiek zaś obszczekujezaś obszczekuje gogdy już jestjuż jest zajest za drzwiamipies różni się odróżni się od człowiekasię od człowieka tymczłowiek zaś obszczekuje gogdy już jest zajuż jest za drzwiamipies różni się od człowiekaróżni się od człowieka tymgdy już jest za drzwiami

Pies poczciwszy od człowieka - nim ukąsi, pierwej szczeka.Drzewo najlepiej rośnie, gdy spokojnie stoi; człowiek zaś, gdy pracuje.Zauważono we Francji, iż z chwilą gdy człowiek wchodzi w jakieś grono, od razu przejmuje to, co się zwie l'esprit du corps.Py­tasz gdzie jest różni­ca między zaurocze­niem, a miłością. Bo­wiem przy zaurocze­niu, gdy ta oso­ba od­chodzi, pęka ser­ce, aczkol­wiek miłość jest gdy po odejściu ser­ce na­wet nie jest pęknięte, na­wet nie jest złama­ne. Dlacze­go? Bo go już nie ma. Odeszło z drugą osobą.Człowiek współczes­ny w swoim naj­bar­dziej oso­bis­tym widze­niu otaczające­go świata nie różni się od człowieka sprzed kil­kudziesięciu ty­sięcy lat.Dla niejednego człowieka łatwiej jest spełnić przysługę, niż ją przyjąć. Najczęściej wchodzi tu w grę podrażniona ambicja. Człowiek lubi być niezależny i jak najwięcej zawdzięczać sobie. Nie lubi prosić ani okazywać wdzięczności. Jest w tym po prostu brak poczucia rzeczywistości: nawet najbardziej niezależny człowiek na każdym kroku w swym bytowaniu i w swoim działaniu uzależniony jest od drugich.