Piję. Os­tatnio bar­dzo często piję. Pełne szklan­ki przechylam. Dużo piję. Lu­bię pić. Al­bo nie lu­bię tyl­ko tak po pros­tu piję. Her­batki owo­cowej hek­to­lit­ry wypijam.


piję-os­tatnio-bar­dzo-często-piję-pełne-szklan­ki-przechylam-dużo-piję-lu­bię-pić-al­bo-nie lu­bię-tyl­ko-tak-po pros­-piję
zielarka1pijęos­tatniobar­dzoczęstopijępełneszklan­kiprzechylamdużolu­biępićal­bonie lu­biętyl­kotakpo pros­tuher­batkiowo­cowejhek­to­lit­rywypijamos­tatnio bar­dzobar­dzo częstoczęsto pijępełne szklan­kiszklan­ki przechylamdużo pijęlu­bię pićal­bo nie lu­bięnie lu­bię tyl­kotyl­ko taktak po pros­tupo pros­tu pijęher­batki owo­cowejowo­cowej hek­to­lit­ryhek­to­lit­ry wypijamos­tatnio bar­dzo częstobar­dzo często pijępełne szklan­ki przechylamal­bo nie lu­bię tyl­konie lu­bię tyl­ko taktyl­ko tak po pros­tutak po pros­tu pijęher­batki owo­cowej hek­to­lit­ryowo­cowej hek­to­lit­ry wypijam

Piję by paść, padam by wstać, wstaję by pić, piję by żyć.kroplę po krop­li piję , ciszę w to­bie tyl­ko od­najdując le­ki na miłość Znów za­pom­niałam posłodzić herbatę, i piję ją gorzką przez ciebie ... Bo to ty mi ją słodzisz, gdy tyl­ko o to­bie po­myślę mo­ja her­ba­ta jest słod­ka ...Jak wino kielichem, tak poezję pije się poematem.Kiedy piję - myślę; kiedy myślę - piję.Kiedy piję - myślę; kiedy myślę - piję.