Piorun nigdy nie uderza dwa razy w to samo miejsce ale to tylko dlatego że piorunów jest na to za mało ale orzechy zawsze padają w to samo miejsce.


piorun-nigdy-nie-uderza-dwa-razy-w-to-samo-miejsce-ale-to-tylko-dlatego-że-piorunów-jest-na-to-za-ło-ale-orzechy-zawsze-padają-w-to-samo-miejsce
gertruda steinpiorunnigdynieuderzadwarazytosamomiejscealetylkodlategożepiorunówjestnazamałoorzechyzawszepadająmiejscepiorun nigdynigdy nienie uderzauderza dwadwa razyrazy wsamo miejscemiejsce aletylko dlategodlatego żeże piorunówpiorunów jestjest naza małomało aleorzechy zawszezawsze padająpadają wsamo miejscepiorun nigdy nienigdy nie uderzanie uderza dwauderza dwa razydwa razy ww to samosamo miejsce aleale to tylkotylko dlatego żedlatego że piorunówże piorunów jestpiorunów jest nana to zaza mało alemało ale orzechyale orzechy zawszeorzechy zawsze padajązawsze padają ww to samopiorun nigdy nie uderzanigdy nie uderza dwanie uderza dwa razyuderza dwa razy wrazy w to samow to samo miejscemiejsce ale to tylkoale to tylko dlategotylko dlatego że piorunówdlatego że piorunów jestże piorunów jest najest na to zana to za małoza mało ale orzechymało ale orzechy zawszeale orzechy zawsze padająorzechy zawsze padają wpadają w to samow to samo miejscepiorun nigdy nie uderza dwanigdy nie uderza dwa razynie uderza dwa razy wdwa razy w to samorazy w to samo miejscew to samo miejsce alesamo miejsce ale to tylkomiejsce ale to tylko dlategoale to tylko dlatego żetylko dlatego że piorunów jestdlatego że piorunów jest napiorunów jest na to zajest na to za małona to za mało aleza mało ale orzechy zawszemało ale orzechy zawsze padająale orzechy zawsze padają wzawsze padają w to samopadają w to samo miejsce

Piorun nigdy nie uderza dwa razy w to samo miejsce.Kobietę piękną możesz całować bez końca i nigdy nie trafisz po raz drugi w to samo miejsce.Tylko słowik podobno nigdy nie zmienia swego śpiewu. Śpiewa jak automat. Pięknie, ale zawsze tak samo.Dom to nie miejsce w którym mieszkasz, ale miejsce, gdzie ciebie rozumieją.Zamiast mówić, że pracujesz, powiedz polepszam swoje życie. Wówczas możesz robić to samo, ale nie tak samo.Idealnych kobiet jest tak samo mało jak idealnych mężczyzn, ale spotyka się je częściej.