Pis­mo i sztu­ka to je­dyni świad­ko­wie czasów.


pis­mo-i sztu­ka-to ­dyni-świad­ko­wie-czasów
maria dąbrowskapis­moi sztu­kato je­dyniświad­ko­wieczasówpis­mo i sztu­kai sztu­ka to je­dynito je­dyni świad­ko­wieświad­ko­wie czasówpis­mo i sztu­ka to je­dynii sztu­ka to je­dyni świad­ko­wieto je­dyni świad­ko­wie czasówpis­mo i sztu­ka to je­dyni świad­ko­wiei sztu­ka to je­dyni świad­ko­wie czasówpis­mo i sztu­ka to je­dyni świad­ko­wie czasów

Oko­licznością łagodzącą jest fakt, że sztu­ka pochodzi z czasów zamierzchłych.Pra­wie cała li­tera­tura, pra­wie cała poez­ja, pra­wie cała sztu­ka wy­rosły z ludzkiego bólu; w niebie chy­ba sztu­ki nie ma.Sztu­ka jest wie­czną wiosną. Sztu­ka jest ciepłym wiatrem, od które­go śniegi topnieją.Nie to, co już wiemy, lecz to, co chce­my wie­dzieć - świad­czy o naszej mądrości.Nauka nie świad­czy o inteligencji... Nauka ja­ko przys­wa­janie wie­dzy - po­siada­nie tej wie­dzy to mądrość, a in­te­ligen­cją jest umiejętność wy­korzys­ta­nia mądrości...Sztu­ka mil­cze­nia jest większa niż sztu­ka mówienia.