Pisanie mnóstwa książek i artykułów nie jest dowodem mądrości czy energii, lecz tylko przyzwyczajeniem do siedzącego trybu życia.


pisanie-mnóstwa-książek-i-artykułów-nie-jest-dowodem-mądroś-czy-energii-lecz-tylko-przyzwyczajeniem-do-siedzącego-trybu-życia
herbert george wellspisaniemnóstwaksiążekartykułówniejestdowodemmądrościczyenergiilecztylkoprzyzwyczajeniemdosiedzącegotrybużyciapisanie mnóstwamnóstwa książekksiążek ii artykułówartykułów nienie jestjest dowodemdowodem mądrościmądrości czyczy energiilecz tylkotylko przyzwyczajeniemprzyzwyczajeniem dodo siedzącegosiedzącego trybutrybu życiapisanie mnóstwa książekmnóstwa książek iksiążek i artykułówi artykułów nieartykułów nie jestnie jest dowodemjest dowodem mądrościdowodem mądrości czymądrości czy energiilecz tylko przyzwyczajeniemtylko przyzwyczajeniem doprzyzwyczajeniem do siedzącegodo siedzącego trybusiedzącego trybu życiapisanie mnóstwa książek imnóstwa książek i artykułówksiążek i artykułów niei artykułów nie jestartykułów nie jest dowodemnie jest dowodem mądrościjest dowodem mądrości czydowodem mądrości czy energiilecz tylko przyzwyczajeniem dotylko przyzwyczajeniem do siedzącegoprzyzwyczajeniem do siedzącego trybudo siedzącego trybu życiapisanie mnóstwa książek i artykułówmnóstwa książek i artykułów nieksiążek i artykułów nie jesti artykułów nie jest dowodemartykułów nie jest dowodem mądrościnie jest dowodem mądrości czyjest dowodem mądrości czy energiilecz tylko przyzwyczajeniem do siedzącegotylko przyzwyczajeniem do siedzącego trybuprzyzwyczajeniem do siedzącego trybu życia

Pisanie mnóstwa książek i artykułów nie jest dowodem energii, lecz przyzwyczajenia do siedzącego trybu życia.Lekceważenie siebie nie jest dowodem ani energii ani bohaterstwa, jest po prostu egoistyczną nonszalancją.Nie to, co już wiemy, lecz to, co chce­my wie­dzieć - świad­czy o naszej mądrości.Przyz­wyczaić się do czy­tania książek, to zbu­dować so­bie schron przed większością przyk­rości życia codziennego.Pisanie polega nie na umiejętności pisania, lecz na umiejętności wykreślania tego, co jest źle napisane.Spokojność umysłu często jest dowodem jego tylko nieudolności.