Pisarz nie powinien objaśniać swojego dzieła, po cóż bowiem pisałby powieść, która jest wszak maszyną do wytwarzania interpretacji.


pisarz-nie-powinien-objaśniać-swojego-dzieła-po-cóż-bowiem-pisałby-powieść-która-jest-wszak-maszyną-do-wytwarzania-interpretacji
umberto ecopisarzniepowinienobjaśniaćswojegodziełapocóżbowiempisałbypowieśćktórajestwszakmaszynądowytwarzaniainterpretacjipisarz nienie powinienpowinien objaśniaćobjaśniać swojegoswojego dziełapo cóżcóż bowiembowiem pisałbypisałby powieśćktóra jestjest wszakwszak maszynąmaszyną dodo wytwarzaniawytwarzania interpretacjipisarz nie powiniennie powinien objaśniaćpowinien objaśniać swojegoobjaśniać swojego dziełapo cóż bowiemcóż bowiem pisałbybowiem pisałby powieśćktóra jest wszakjest wszak maszynąwszak maszyną domaszyną do wytwarzaniado wytwarzania interpretacjipisarz nie powinien objaśniaćnie powinien objaśniać swojegopowinien objaśniać swojego dziełapo cóż bowiem pisałbycóż bowiem pisałby powieśćktóra jest wszak maszynąjest wszak maszyną dowszak maszyną do wytwarzaniamaszyną do wytwarzania interpretacjipisarz nie powinien objaśniać swojegonie powinien objaśniać swojego dziełapo cóż bowiem pisałby powieśćktóra jest wszak maszyną dojest wszak maszyną do wytwarzaniawszak maszyną do wytwarzania interpretacji

Praca pisarza jest dlatego tak ciekawa, że pisarz nigdy nie napisał swojego najlepszego dzieła.Czy jest pisarz, który pisałby tylko dla potomnych? Nie, nawet jeśli tak twierdzi; gdyż może jedynie wyobrażać sobie potomnych na podstawie tego, co wie o współczesnych.Pisarz powinien być milczący, jak milcząca jest jego książka na półce.Namiętna czytelniczka powieści smakuje powieść jak owoc, pochłania ją i - niewiele z niej potem pamięta poza aurą danego dzieła i postaciami bohaterów.Pisarz nigdy nie powinien tak wyczerpywać przedmiotu, aby czytelnikowi nie pozostało nic do myślenia.Jedna maszyna może wykonać pracę pięćdziesięciu przeciętnych ludzi. Ale żadna maszyna nie wykona pracy jednego człowieka nadprzeciętnego.