Pisarz powinien być milczący, jak milcząca jest jego książka na półce.


pisarz-powinien-być-milczący-jak-milcząca-jest-jego-książka-na-pół
ivo andrićpisarzpowinienbyćmilczącyjakmilczącajestjegoksiążkanapółcepisarz powinienpowinien byćbyć milczącyjak milczącamilcząca jestjest jegojego książkaksiążka nana półcepisarz powinien byćpowinien być milczącyjak milcząca jestmilcząca jest jegojest jego książkajego książka naksiążka na półcepisarz powinien być milczącyjak milcząca jest jegomilcząca jest jego książkajest jego książka najego książka na półcejak milcząca jest jego książkamilcząca jest jego książka najest jego książka na półce

Jest bowiem na świecie książka - chleb, książka - skrzydło, książka - wino, książka - haszysz!Autor powinien być w swoim dziele jak Bóg we wszechświecie: obecny we wszystkich jego częściach, ale w żadnej w sposób widzialny.Pisarz nie powinien objaśniać swojego dzieła, po cóż bowiem pisałby powieść, która jest wszak maszyną do wytwarzania interpretacji.Pisarz nigdy nie powinien tak wyczerpywać przedmiotu, aby czytelnikowi nie pozostało nic do myślenia.Ludzie prze­bywają w hałasie bojąc się ciszy, która jak naj­lep­sza książka zmusza do ref­lek­sji nad sa­mym sobą. Jak dob­ry hor­ror urzeczy­wis­tnia strach, jak dob­ra książka psycho­logiczna wpro­wadza w stan głębo­kiej zadumy.Niena­widzę bib­liotek. Książka z bib­liote­ki, jest jak fa­cet, który miał mnóstwo ko­biet. Przychodzi do ciebie i czu­jesz, że pachnie kimś in­nym. Ni­by go kochasz, chcesz z nim być, chcesz to wszys­tko pojąć, ale wiesz, że był do­tyka­ny przez in­ne. Naj­ge­nial­niej­sza książka od­pa­da, kiedy jest pop­la­miona, po­pisa­na. Ktoś ją miał, ktoś ją czy­tał i ktoś swoim tłus­tym wzro­kiem próbo­wał sku­mać, o co w niej chodzi.