Pisząc nie trzeba tak wyczerpywać przedmiotu, aby nic nie pozostało dla czytelnika. Nie chodzi wszako o to, aby ludzie czytali, ale aby myśleli.


pisząc-nie-trzeba-tak-wyczerpywać-przedmiotu-aby-nic-nie-pozostało-dla-czytelnika-nie-chodzi-wszako-o-to-aby-ludzie-czytali-ale-aby-myśleli
charles louis montesquieupiszącnietrzebatakwyczerpywaćprzedmiotuabynicpozostałodlaczytelnikaniechodziwszakotoludzieczytalialemyślelipisząc nienie trzebatrzeba taktak wyczerpywaćwyczerpywać przedmiotuaby nicnic nienie pozostałopozostało dladla czytelnikanie chodzichodzi wszakowszako oaby ludzieludzie czytaliale abyaby myślelipisząc nie trzebanie trzeba taktrzeba tak wyczerpywaćtak wyczerpywać przedmiotuaby nic nienic nie pozostałonie pozostało dlapozostało dla czytelnikanie chodzi wszakochodzi wszako oaby ludzie czytaliale aby myślelipisząc nie trzeba taknie trzeba tak wyczerpywaćtrzeba tak wyczerpywać przedmiotuaby nic nie pozostałonic nie pozostało dlanie pozostało dla czytelnikanie chodzi wszako opisząc nie trzeba tak wyczerpywaćnie trzeba tak wyczerpywać przedmiotuaby nic nie pozostało dlanic nie pozostało dla czytelnika

Pisarz nigdy nie powinien tak wyczerpywać przedmiotu, aby czytelnikowi nie pozostało nic do myślenia.Trzeba być samotnikiem, aby czuć własne serce i aby kochać; ale trzeba być światowcem, aby mieć powodzenie w miłości.Nie chodzi o to, aby robić wszystkie rzeczy we właściwy sposób. Chodzi przede wszystkim o to, aby robić właściwe rzeczyTrzeba być podobnym, aby się zrozumieć i innym, aby się pokochać. Trzeba być silnym aby wybaczyć.Religię możemy przyrównać do przewodnika, który prowadzi ślepego - chodzi bowiem tylko o to, aby ślepy doszedł do celu, a nie o to, aby wszystko widział.Nie umiałbym zresztą zazdrościć pozycji temu rodzajowi ludzi, którzy znajdują się między władcą i poddanymi; ludzi, którzy dzielą z książętami nieszczęścia ich pozycji, nie korzystając zarazem ani z prawdziwej władzy, ani z radości życia prywatnego. Radzę im, aby nigdy nie podejmowali niegodnych działań dla zachowania się na nieszczęsnym stanowisku; aby obejmowali je z honorem, piastowali je jako ludzie prawi i opuszczali je z godnością; oraz, gdy raz już je opuszczą, aby nigdy na nic nie wracali.