piszę list słowa ty­le ich jak zaw­rzeć w nich miłość i smutek piszę list w świet­le dnia blas­ku księżyca tak da­leko jesteś za rogiem mi­lionem kroków biegłem do ciebie wciąż umyka twój cichy dom piszę list by jut­ro zbudzić snem i słów tęsknieniem 


piszę-list-słowa-ty­-ich-jak-zaw­rzeć-w nich-miłość-i-smutek-piszę-list-w-świet­-dnia-blas­ku-księżyca-tak-da­leko-jesteś-za-rogiem
adamo70piszęlistsłowaty­leichjakzaw­rzećw nichmiłośćsmutekświet­ledniablas­kuksiężycatakda­lekojesteśzarogiemmi­lionemkrokówbiegłemdo ciebiewciążumykatwójcichydombyjut­rozbudzićsnemsłówtęsknieniem piszę listlist słowasłowa ty­lety­le ichich jakjak zaw­rzećzaw­rzeć w nichw nich miłośćmiłość ii smuteksmutek piszępiszę listlist ww świet­leświet­le dniadnia blas­kublas­ku księżycaksiężyca taktak da­lekoda­leko jesteśjesteś zaza rogiemrogiem mi­lionemmi­lionem krokówkroków biegłembiegłem do ciebiedo ciebie wciążwciąż umykaumyka twójtwój cichycichy domdom piszępiszę listlist byby jut­rojut­ro zbudzićzbudzić snemsnem ii słówsłów tęsknieniem piszę list słowalist słowa ty­lesłowa ty­le ichty­le ich jakich jak zaw­rzećjak zaw­rzeć w nichzaw­rzeć w nich miłośćw nich miłość imiłość i smuteki smutek piszęsmutek piszę listpiszę list wlist w świet­lew świet­le dniaświet­le dnia blas­kudnia blas­ku księżycablas­ku księżyca takksiężyca tak da­lekotak da­leko jesteśda­leko jesteś zajesteś za rogiemza rogiem mi­lionemrogiem mi­lionem krokówmi­lionem kroków biegłemkroków biegłem do ciebiebiegłem do ciebie wciążdo ciebie wciąż umykawciąż umyka twójumyka twój cichytwój cichy domcichy dom piszędom piszę listpiszę list bylist by jut­roby jut­ro zbudzićjut­ro zbudzić snemzbudzić snem isnem i słówi słów tęsknieniem 

Piszę do ciebie krótki list, No ci wyz­nać praw­de chcę, Nie mysl so­bie, że z Ciebie kpię, Ty wiesz co Ci po­wie­dzieć chce, Bo ja bar­dzo Kocham Cię! Do Ciebie ten list i o miłości tam piszę. By móc być przy tobie, aleją tęskno­ty śpieszę. Codzien­nie czekając na zna­ki od Ciebie, że kochasz i prag­niesz i nig­dy nie odejdziesz.w tych trzech słowach zu­pełnie nieświadomie sięgnął Platona ot­wierając się pisze­my list do miłości ko­pertę Pandory Gdy jesteś na kogoś wściekły - napisz do niego list. Wyraź w nim swoje uczucia, opisz gniew i rozczarowanie. Nie hamuj się. Potem schowaj list do szuflady. Po dwóch dniach wyjmij go i przeczytaj. Czy wciąż chcesz go wysłać?Jo­hann Wol­fgang Goe­the na­pisał kiedyś do jed­ne­go z przy­jaciół całkiem spo­ry list. Na końcu w pos­tscrip­tum do­pisał jeszcze: Sza­now­ny pa­nie hra­bio, przep­raszam za tak długi list, ale nie miałem cza­su, żeby sfor­mułować go krócej.Stawiam sobie czasem trzy pytania: dlaczego piszę? do kogo piszę? Co myślę o swoich własnych wierszach?