Piszemy nie palcami, lecz całą swą osobą.


piszemy-nie-palcami-lecz-całą-swą-osobą
virginia woolfpiszemyniepalcamileczcałąswąosobąpiszemy nienie palcamilecz całącałą swąswą osobąpiszemy nie palcamilecz całą swącałą swą osobąlecz całą swą osobą

Czytałem, że dawno już temu jezuici pokłócili się z bernardynami o to, kto pisze lepiej wiersze. - My piszemy: jezuita i kwita - powiedział jeden z bernardynów. - My piszemy: głupi bernardyn. - Przecież tu nie ma rymów. - Nie ma rymów, ale jest sens - tłumaczył jezuita.człowiek sil­ny nie pot­rze­bu­je miłości by twar­do stąpać po ziemi, on kocha całym ser­cem i z całą swą siłą oka­zu­je miłość innym Człowiek zaw­sze no­si z sobą całą swą his­to­rię, a także his­to­rię ludzkości.Człowiek zawsze nosi z sobą całą swą historię, a także historię ludzkości.Mamy dwa wyrazy: swoboda i wolność. Swoboda, zda mi się, oznacza posiadanie - rozporządzam swą osobą. W wolności mamy pierwiastek woli, a więc czynu zrodzonego z dążenia.Rodzice zaszczepiają swoim dzieciom nie swą inteligencję, lecz swe namiętności.