Piwo jest napojem chłodzącym zapał do pracy.


piwo-jest-napojem-chłodzącym-zapał-do-pracy
anonimpiwojestnapojemchłodzącymzapałdopracypiwo jestjest napojemnapojem chłodzącymchłodzącym zapałzapał dodo pracypiwo jest napojemjest napojem chłodzącymnapojem chłodzącym zapałchłodzącym zapał dozapał do pracypiwo jest napojem chłodzącymjest napojem chłodzącym zapałnapojem chłodzącym zapał dochłodzącym zapał do pracypiwo jest napojem chłodzącym zapałjest napojem chłodzącym zapał donapojem chłodzącym zapał do pracy

Pi­wo jest na­pojem chłodzącym za­pał do pracy.Gorycz wiedzy jest zdrowym napojem.Nadzieje na zryw na­bite w butelkę Legną w mgły pochłoniętych kostek Przeszklo­nych wiarą pękniętych luster Oczo­dołów wy­pełnionych pustką To nie ta­kie proste To pros­te wca­le, a wcale Aż szko­da słów czasem (Po­nad wszelką wątpliwość) To prze­cież małe piwo Ach, gdy­by tyl­ko małe piwo Czuję Wzloty Upadki (i... zażyłość) Witając Pucho­we nozdrza Zi­mowym oddechem Mądrość przychodzi w stroju cierpienia. Gorycz wiedzy jest zdrowym napojem.To ta­kie dziw­ne i niepojęte. Wstajesz,fajka,kawa,fajka. Znów leżysz,internet,fajka,internet. Idziesz do łazien­ki ,my­jesz się bo może coś. Jed­nak nic sie nie dzieje.Kawa,fajek,internet. Obiad. Jesz bo mu­sisz. I znów ro­bisz coś wbrew sobie. Fajek,internet,fajek,piwo. Od­bierasz te­lefon. Nie masz siły wstać. Nie idziesz a to właśnie te coś. Piwo,fajek. Wan­na,przy­sypiasz,wychodzisz,bo zimno. Jesz, coś zimnego,starego,nieważne. Fajek,piwo,internet,śpisz. Ko­lej­ny dzień,miesiąc,rok. Pra­ca od cza­su do cza­su Aby na pi­wo,faj­ki,zim­ne jedzenie. Zna­jomi raz na ja­kiś czas aby coś. Rodzi­na żyje sobą ma się dobrze. Ty , nieważne.Zasadą stania się zamożnym nie jest skupienie się na byciu bogatym. Zamiast tego należy skoncentrować się na pasjonującej i dającej przyjemność pracy. Bogactwo jest produktem ubocznym wykonywania ekscytującej pracy.