Plagą nasze­go życia jest stałe utys­ki­wanie nieza­dowo­lonych żon, zachwy­conych wyłącznie lo­sem swoich sąsiadek i znajomych.


plagą-nasze­go-życia-jest stałe-utys­ki­wanie-nieza­dowo­lonych-żon-zachwy­conych-wyłącznie-lo­sem-swoich-sąsiadek-i znajomych
alfred aleksander konarplagąnasze­gożyciajest stałeutys­ki­wanienieza­dowo­lonychżonzachwy­conychwyłącznielo­semswoichsąsiadeki znajomychplagą nasze­gonasze­go życiażycia jest stałejest stałe utys­ki­wanieutys­ki­wanie nieza­dowo­lonychnieza­dowo­lonych żonzachwy­conych wyłączniewyłącznie lo­semlo­sem swoichswoich sąsiadeksąsiadek i znajomychplagą nasze­go życianasze­go życia jest stałeżycia jest stałe utys­ki­waniejest stałe utys­ki­wanie nieza­dowo­lonychutys­ki­wanie nieza­dowo­lonych żonzachwy­conych wyłącznie lo­semwyłącznie lo­sem swoichlo­sem swoich sąsiadekswoich sąsiadek i znajomychplagą nasze­go życia jest stałenasze­go życia jest stałe utys­ki­wanieżycia jest stałe utys­ki­wanie nieza­dowo­lonychjest stałe utys­ki­wanie nieza­dowo­lonych żonzachwy­conych wyłącznie lo­sem swoichwyłącznie lo­sem swoich sąsiadeklo­sem swoich sąsiadek i znajomychplagą nasze­go życia jest stałe utys­ki­wanienasze­go życia jest stałe utys­ki­wanie nieza­dowo­lonychżycia jest stałe utys­ki­wanie nieza­dowo­lonych żonzachwy­conych wyłącznie lo­sem swoich sąsiadekwyłącznie lo­sem swoich sąsiadek i znajomych

Sen­sem życia jest da­wanie. - Na­pis przy źródle w górach:
sen­sem-życia-jest da­wanie- na­pis-przy-źródle-w górach-pros­te-jest mo­-za­danie-da­wanie-dawanie 
Uda­wanie to nieodłączny ele­ment nasze­go życia. Uda­jemy wszys­tko. Naj­częściej życie. -respirer
uda­wanie-to nieodłączny-ele­ment-nasze­go-życia-uda­jemy wszys­tko-naj­częściej życie