Plas­ti­kowa ko­bieta jest jak tom­bak, praw­dzi­wa jak złoto, tyl­ko znaw­ca, praw­dzi­wy mężczyz­na dos­trzeże różnice.


plas­ti­kowa-ko­bieta-jest jak tom­bak-praw­dzi­wa-jak złoto-tyl­ko-znaw­ca-praw­dzi­wy-mężczyz­na-­trzeże-różnice
ryderplas­ti­kowako­bietajest jak tom­bakpraw­dzi­wajak złototyl­koznaw­capraw­dzi­wymężczyz­nados­trzeżeróżniceplas­ti­kowa ko­bietako­bieta jest jak tom­bakpraw­dzi­wa jak złototyl­ko znaw­capraw­dzi­wy mężczyz­namężczyz­na dos­trzeżedos­trzeże różniceplas­ti­kowa ko­bieta jest jak tom­bakpraw­dzi­wy mężczyz­na dos­trzeżemężczyz­na dos­trzeże różnicepraw­dzi­wy mężczyz­na dos­trzeże różnice

Praw­dzi­wy mężczyz­na po­winien być jak zwierz . Ta­ki pan­to­felek na przykład. Zaś praw­dzi­wa ko­bieta zno­sić to wszystko. Coś jak ku­ra domowa.Praw­dzi­wy człowiek dos­trzeże fałsz w oczach na­wet gdy po­witają go sze­rokim uśmiechem.Piek­no trwa tak długo, jak długo trwają nasze praw­dzi­we wzrusze­nia. Jeśli są nie praw­dzi­we stają się tyl­ko kurzem, który lek­ki pod­much wiat­ru może zdmuchnąć Różni­ca między praw­dzi­wymi a za­fałszo­wany­mi wspom­nieniami jest ta­ka, jak w przy­pad­ku biżute­rii: to fałszy­we klej­no­ty wyglądają na praw­dzi­we, bar­dziej błyszczą.Każda chwi­la przeżywa­nia piękna jest bez­cenna. Świat na pew­no nie jest tyl­ko tym, co widzi­my na co dzień. Praw­dzi­wy świat mu­si is­tnieć, jes­tem te­go pewna. Praw­dzi­wy świat, który is­tnieje za ściana­mi te­go świata i prześwieca przez nie, jak za­palo­na świeca przez lampion.po­kora pro­wadzi do praw­dzi­wej miłości, a miłość - praw­dzi­wa miłość - ut­wier­dza w pokorze →