Plo­ny chyżych de­cyz­ji nie­rzad­ko zbierają wyrzu­ty sumienia.


plo­ny-chyżych-de­cyz­ji-nie­rzad­ko-zbierają-wyrzu­ty-sumienia
papużkaplo­nychyżychde­cyz­jinie­rzad­kozbierająwyrzu­tysumieniaplo­ny chyżychchyżych de­cyz­jide­cyz­ji nie­rzad­konie­rzad­ko zbierajązbierają wyrzu­tywyrzu­ty sumieniaplo­ny chyżych de­cyz­jichyżych de­cyz­ji nie­rzad­kode­cyz­ji nie­rzad­ko zbierająnie­rzad­ko zbierają wyrzu­tyzbierają wyrzu­ty sumieniaplo­ny chyżych de­cyz­ji nie­rzad­kochyżych de­cyz­ji nie­rzad­ko zbierająde­cyz­ji nie­rzad­ko zbierają wyrzu­tynie­rzad­ko zbierają wyrzu­ty sumieniaplo­ny chyżych de­cyz­ji nie­rzad­ko zbierająchyżych de­cyz­ji nie­rzad­ko zbierają wyrzu­tyde­cyz­ji nie­rzad­ko zbierają wyrzu­ty sumienia

Wszys­tkie de­cyz­je es­te­tyczne są tak nap­rawdę de­cyz­ja­mi moralnymi.Trze­ba ludziom zos­ta­wić wol­ność de­cyz­ji, na­wet jeśli chcą de­cyz­ji sza­lonych al­bo tragicznych.- Nie ma łat­wych de­cyz­ji - po­wie­dział. - Po­ważna de­cyz­ja to zaw­sze wybór, sza­mota­nina z sa­mym sobą, chi­rur­gia su­mienia. Człowiek spełnia się w de­cyz­jach, Łukaszu. Wszys­tkiego nie prze­widzisz. Trze­ba wej­rzeć w siebie i od­rzu­cić to, na co nie może być zgo­dy. Po­zos­ta­nie niepew­ność. Kiedy coś pos­ta­nowisz, stłumisz ją w so­bie, za­piszesz wyłącznie na włas­ny rachu­nek. Osądzą cię po re­zul­ta­tach. Nikt nie za­pyta o intencje.Ludzie rzad­ko doj­rze­wają do de­cyz­ji, które po­dej­mują. Naj­ważniej­sze jest to po­tem…Wziąć od­po­wie­dzial­ność za swoją nieod­po­wie­dzial­ność. Jak za­reagu­jesz, kiedy widzisz, że może nie dasz ra­dy…że ci się sy­pie to, co miało być ta­kie proste.Rząd nie roz­wiązu­je prob­lemów, rząd je tworzy.My, czyniąc kobiecie zawód, doznajemy tak mało wyrzutu sumienia, że mniej wyrzutów sumienia doznaje tylko kobieta, czyniąc nam zawód.