Plot­ka to naj­dot­kliw­sza bron. Cza­sem uzy­wana nies­wiado­mie, cza­sem per­fidnie, cza­sem z zaz­dros­ci, a cza­sem ze wspol­czu­cia. Cza­sem z mi­los­ci, cza­sem z niena­wis­ci. ZAW­SZE jed­nak zabija.


plot­ka-to naj­dot­kliw­sza-bron-cza­sem uzy­wana-nies­wiado­mie-cza­sem-per­fidnie-cza­sem-z zaz­dros­-a cza­sem
charlotkaplot­kato naj­dot­kliw­szabroncza­sem uzy­wananies­wiado­miecza­semper­fidniez zaz­dros­cia cza­semze wspol­czu­ciacza­sem z mi­los­ciz niena­wis­cizaw­sze jed­nakzabijaplot­ka to naj­dot­kliw­szato naj­dot­kliw­sza broncza­sem uzy­wana nies­wiado­miecza­sem per­fidniecza­sem z zaz­dros­cia cza­sem ze wspol­czu­ciacza­sem z niena­wis­cizaw­sze jed­nak zabijaplot­ka to naj­dot­kliw­sza bron

Ludzie są jak morze, cza­sem łagod­ni i przy­jaźni, cza­sem burzli­wi i zdrad­li­wi. Prze­de wszys­tkim to jed­nak tyl­ko woda. -Albert Einstein
ludzie-są jak morze-cza­sem-łagod­-i przy­jaź-cza­sem-burzli­wi-i zdrad­li­wi-prze­de wszys­tkim-to jed­nak-tyl­ko-woda
Od­kry­wasz się da­jesz mi wolną rękę mam Cię jak na dłoni cza­sem w garści cza­sem w jed­nym palcu. -bystry.76
od­kry­wasz-ę-da­jesz-mi wolną-rękę-mam-cię-jak na dłoni-cza­sem-w garś-cza­sem-w jed­nym-palcu
Bez miłości się żyć nie da, choć jest ona cza­sem niebem, cza­sem skraw­kiem piekła. -Devin
bez-miłoś ę-żyć-nie da-choć-jest ona-cza­sem-niebem-cza­sem-skraw­kiem-piekła