Plot­karka do­piero po śmier­ci za­pomi­na języ­ka w gębie.


plot­karka-do­piero-po śmier­-za­pomi­na-języ­ka-w gębie
kazimierz chyłaplot­karkado­pieropo śmier­ciza­pomi­najęzy­kaw gębieplot­karka do­pierodo­piero po śmier­cipo śmier­ci za­pomi­naza­pomi­na języ­kajęzy­ka w gębieplot­karka do­piero po śmier­cido­piero po śmier­ci za­pomi­napo śmier­ci za­pomi­na języ­kaza­pomi­na języ­ka w gębieplot­karka do­piero po śmier­ci za­pomi­nado­piero po śmier­ci za­pomi­na języ­kapo śmier­ci za­pomi­na języ­ka w gębieplot­karka do­piero po śmier­ci za­pomi­na języ­kado­piero po śmier­ci za­pomi­na języ­ka w gębie

Słowa są nieraz plot­karka­mi naszych myśli.Pa­da deszcz ale o deszczu pi­sać nie wy­pada to są prze­cież tyl­ko łzy Na­tury Mat­ki . Plot­karka fa­natyczka mogłaby po raz ko­lej­ny pie­chotą powędro­wać do ra­ju sko­jarzeń , bo­wiem choćby na pozór tyl­ko niewin­na cieka­wość bar­dzo często sta­je się tym pier­wszym schod­kiem pro­wadzącym nas do piekła nadinterpretacji Smak śmier­ci jest na moim języ­ku. Czuję coś nie z te­go świata.Ludzie szczególnie plot­karze i za­kocha­ni in­te­resują się życiem in­nych w ta­kim stop­niu ze za­pomi­nają o swoim i swoich pot­rze­bach. Na ko­niec za­dają so­bie py­tanie ja­kie uczu­cia ni­mi kiero­wały i czy było watro? Plot­ka to ra­dio szatana.Bar­dziej niż swo­jej śmier­ci boję się śmier­ci ko­goś bliskiego.