Po śmier­ci żony zroz­paczo­ny kom­po­zytor sie­dział i płakał, nie mogąc się niczym zająć. Je­den z przy­jaciół obiecał zor­ga­nizo­wać pog­rzeb, pot­rze­bował jed­nak pieniędzy. Bach jak zwyk­le odpowiedział: - Zwróć się z tym do mo­jej żony.


po śmier­-żony-zroz­paczo­ny-kom­po­zytor-sie­dział-i płakał-nie mogąc ę-niczym-zająć-je­den z przy­jaciół-obiecał
johann sebastian bachpo śmier­ciżonyzroz­paczo­nykom­po­zytorsie­działi płakałnie mogąc sięniczymzająćje­den z przy­jaciółobiecałzor­ga­nizo­waćpog­rzebpot­rze­bowałjed­nakpieniędzybach jak zwyk­leodpowiedziałzwróć sięz tymdo mo­jejżonypo śmier­ci żonyżony zroz­paczo­nyzroz­paczo­ny kom­po­zytorsie­dział i płakałnie mogąc się niczymniczym zająćje­den z przy­jaciół obiecałobiecał zor­ga­nizo­waćzor­ga­nizo­wać pog­rzebpot­rze­bował jed­nakjed­nak pieniędzybach jak zwyk­le odpowiedziałzwróć sięzwróć się z tymz tym do mo­jejdo mo­jej żonypo śmier­ci żony zroz­paczo­nyżony zroz­paczo­ny kom­po­zytorzroz­paczo­ny kom­po­zytor sie­działkom­po­zytor sie­dział i płakałnie mogąc się niczym zająćje­den z przy­jaciół obiecał zor­ga­nizo­waćobiecał zor­ga­nizo­wać pog­rzebpot­rze­bował jed­nak pieniędzyzwróć się z tymzwróć się z tym do mo­jejz tym do mo­jej żony

Dob­rze zor­ga­nizo­wany czas jest naj­lep­szym do­wodem na zor­ga­nizo­wany umysł.Utarł się idiotyczny pogląd, że kochanka żony nienawidzi tylko jedna osoba: jej mąż. Ale w dziewięciu wypadkach na dziesięć kochanka żony nienawidzi najgoręcej sama żona.Cza­sem jest pot­rze­ba, żeby w pot­rze­bie pomóc, pot­rzeb­nym się czuć. Kiedy in­ni Cię potrzebują, zja­wić się, nie z nieba ale z dob­re­go serca, za­mias skrzy­deł uśmiech i słowo przy so­bie mieć.Ko­biecie, żeby się za­kochać nie pot­rzeb­na ład­nych oczu czy wy­sokiego pres­tiżu. Żeby ko­bieta się za­kochała pot­rze­ba szcze­rych chęci, spo­sobu trak­to­wania jej tak jak nikt nig­dy wcześniej te­go nie ro­bił. Pat­rze­nia na nią w ten sposób, jak­by nic po­za nią nie istniało.Miłość jest śle­pa, ale nie mar­tw się, gdy nap­rawdę będziesz jej pot­rze­bował zauważy cię.http://www.kowbojki.pl/pokaz/w-czym-prostytutka-jest-lepsza-od-zony-25942 jak czy­tam ta­kie rzeczy tracę wiarę w ludzi, w war­tości... wszys­tko jest jed­nym wiel­kim śmieciem cza­sem tyl­ko za­winien­tym w ład­ne pazłotko... nie zmienia to jed­nak fak­tu ze to na­dal śmieć