Po co gnać sko­ro można stać? 


po co gnać-sko­ro-można-stać 
zielona15po co gnaćsko­romożnastać po co gnać sko­rosko­ro możnapo co gnać sko­ro można

Cóż z te­go, że dob­ro wyg­ry­wa, sko­ro zło stać na przegraną.Prze­cież nie można cze­kać, aż coś przyj­dzie sa­mo... sko­ro jest na wy­ciągnięcie ręki.Kochać, To znaczy niena­widzić złego. Nienawidzić, To znaczy kochać dobrego. Żyć, To znaczy mieć świado­mość o śmierci. Umierać, To znaczy cie­szyć się życiem. Jeśli człowiek wie o: Śmier­ci, życiu, miłości i nienawiści. To wie również że: Miłości przy­nosi ból. Niena­wiść przy­nosi gniew. Życie przy­nosi cierpienie. Śmierć przy­nosi pustkę. Sko­ro ma­my tak ok­rutne odczucia, To może le­piej nie czuć? Może le­piej za­bić uczucia, I stać się pustą sko­rupą bez dna.Jak będąc dla ko­goś wszys­tkim, można kiedy­kol­wiek stać się niczym? Uczu­cia płyną sa­me z siebie... Nie można ich tak po pros­tu zat­rzy­mać, na­cisnąć ha­mulec i stać...Życie - zbyt krótkie by można było stać, trze­ba iść da­lej po­konując ko­lej­ne przeszko­dy na drodze ku szczęściu.