Po kon­sultac­jach z le­karzem i far­ma­ceutą, idziemy na kon­sultac­je do opieki społecznej.


po kon­sultac­jach-z ­karzem-i far­­ceutą-idziemy-na kon­sultac­-do opieki-społecznej
nicola-57po kon­sultac­jachz le­karzemi far­ma­ceutąidziemyna kon­sultac­jedo opiekispołecznejpo kon­sultac­jach z le­karzemz le­karzem i far­ma­ceutąidziemy na kon­sultac­jena kon­sultac­je do opiekido opieki społecznejpo kon­sultac­jach z le­karzem i far­ma­ceutąidziemy na kon­sultac­je do opiekina kon­sultac­je do opieki społecznejidziemy na kon­sultac­je do opieki społecznej

Kon­sultac­ja - uzys­ka­nie czy­jejś zgo­dy dla daw­no już podjętej decyzji.Być dzien­ni­karzem - to dzierżyć władzę pro­kon­su­la w re­pub­li­ce pióra.Dob­ro nie is­tnieje inaczej, jak tyl­ko ja­ko kon­kret­na dob­roć i wol­ność kon­kret­ne­go człowieka.Nie szu­kają pot­raw wyszu­kanych czy egzo­tycznych, ale wolą da­nia kon­wen­cjo­nal­ne, jak em­briony ptaków nielotów, mielo­ne or­ga­ny w powłoce je­lit, plas­try ciała świń czy bul­wy by­lin przy­pala­ne w zwierzęcym tłuszczu; w ich gwarze ok­reśla się je ja­ko jaj­ka, kiełbasę, be­kon i frytki.PA­ZER­NOŚĆ !!! ... Sztu­ka jest od­twarza­niem rzeczy, bądź kon­struowa­niem form, bądź wy­rażaniem przeżyć - jeśli wytwór te­go od­twarza­nia, kon­struowa­nia, wy­rażania jest zdol­ny zachwy­cać bądź wzruszać, bądź wstrząsać.