Po os­trym ha­mowa­niu mo­tor­niczy tram­wa­ju zwra­ca się do pa­sażerów : - przep­raszam państwa, ale są kłopo­ty z wozem Na to ja­kiś chłopak rzu­ca : - Pan us­po­koi te konie. Wczo­raj­sza tram­wa­jowa przy­goda ;) 


po os­trym-ha­mowa­niu-mo­tor­niczy-tram­wa­ju-zwra­ca ę-do pa­żerów-przep­raszam-państwa-ale-są kłopo­ty-z wozem-na
bronkopo os­trymha­mowa­niumo­tor­niczytram­wa­juzwra­ca siędo pa­sażerówprzep­raszampaństwaalesą kłopo­tyz wozemnato ja­kiśchłopakrzu­capanus­po­koite koniewczo­raj­szatram­wa­jowaprzy­goda po os­trym ha­mowa­niuha­mowa­niu mo­tor­niczymo­tor­niczy tram­wa­jutram­wa­ju zwra­ca sięzwra­ca się do pa­sażerówdo pa­sażerówprzep­raszamprzep­raszam państwaale są kłopo­tysą kłopo­ty z wozemz wozem nana to ja­kiśto ja­kiś chłopakchłopak rzu­carzu­capanpan us­po­koius­po­koi te koniewczo­raj­sza tram­wa­jowatram­wa­jowa przy­godapo os­trym ha­mowa­niu mo­tor­niczyha­mowa­niu mo­tor­niczy tram­wa­jumo­tor­niczy tram­wa­ju zwra­ca siętram­wa­ju zwra­ca się do pa­sażerówzwra­ca się do pa­sażerówprzep­raszam państwaale są kłopo­ty z wozemsą kłopo­ty z wozem naz wozem na to ja­kiśna to ja­kiś chłopakto ja­kiś chłopak rzu­cachłopak rzu­capan us­po­koipan us­po­koi te koniewczo­raj­sza tram­wa­jowa przy­goda

Przep­raszam, ale już bez tych wszys­tkich emocji. Przep­raszam z ciszą. -kamilka88
przep­raszam-ale-już-bez-tych-wszys­tkich-emocji-przep­raszam-z ciszą