Po półno­cy, no­wy dzień się zaczy­na. Ja­ki będzie, wie chy­ba tyl­ko mój anioł stróż, z którym cza­sem lu­bię so­bie pogadać. Cza­sami mnie słucha i uśmie­cha się do mnie, wspólnie pla­nuje­my no­wy dzień. Bar­dzo lu­bię uśmie­chy mo­jego anioła stróża, wówczas mogę wie­rzyć, a włas­ci­wie wiem, że dzień będzie dobry. Te­raz uśmie­cha się. Mogę iść spać, bo wiem, ze dzień który już się zaczął, będzie dobry.


po półno­cy-no­wy-dzień ę-zaczy­na-ja­ki-będzie-wie-chy­ba-tyl­ko-mój-anioł-stróż-z którym cza­sem-lu­bię-so­bie-pogadać
piaf-onlipo półno­cyno­wydzień sięzaczy­naja­kibędziewiechy­batyl­komójaniołstróżz którym cza­semlu­bięso­biepogadaćcza­samimniesłuchai uśmie­cha siędo mniewspólniepla­nuje­mydzieńbar­dzouśmie­chymo­jegoaniołastróżawówczasmogęwie­rzyća włas­ci­wiewiemże dzieńbędziedobryte­razuśmie­chasięmogę iśćspaćbo wiemze dzieńktóryjuż sięzacząłno­wy dzień siędzień się zaczy­naja­ki będziewie chy­bachy­ba tyl­kotyl­ko mójmój aniołanioł stróżz którym cza­sem lu­bięlu­bię so­bieso­bie pogadaćcza­sami mniemnie słuchasłucha i uśmie­cha sięi uśmie­cha się do mniewspólnie pla­nuje­mypla­nuje­my no­wyno­wy dzieńbar­dzo lu­bięlu­bię uśmie­chyuśmie­chy mo­jegomo­jego aniołaanioła stróżawówczas mogęmogę wie­rzyća włas­ci­wie wiemże dzień będziebędzie dobryte­raz uśmie­chauśmie­cha sięmogę iść spaćze dzień któryktóry już sięjuż się zacząłbędzie dobryno­wy dzień się zaczy­nawie chy­ba tyl­kochy­ba tyl­ko mójtyl­ko mój aniołmój anioł stróżz którym cza­sem lu­bię so­bielu­bię so­bie pogadaćcza­sami mnie słuchamnie słucha i uśmie­cha sięsłucha i uśmie­cha się do mniewspólnie pla­nuje­my no­wypla­nuje­my no­wy dzieńbar­dzo lu­bię uśmie­chylu­bię uśmie­chy mo­jegouśmie­chy mo­jego aniołamo­jego anioła stróżawówczas mogę wie­rzyćże dzień będzie dobryte­raz uśmie­cha sięze dzień który już sięktóry już się zaczął