Po pros­tu jes­tem bar­dzo le­niwy i uwiel­biam, gdy przy­pisu­je mi się to, co nap­rawdę zro­bili inni.


po pros­-jes­tem-bar­dzo-­niwy-i uwiel­biam-gdy-przy­pisu­-mi ę-to-co nap­rawdę-zro­bili-inni
linus benedict torvaldspo pros­tujes­tembar­dzole­niwyi uwiel­biamgdyprzy­pisu­jemi siętoco nap­rawdęzro­biliinnipo pros­tu jes­temjes­tem bar­dzobar­dzo le­niwyle­niwy i uwiel­biamgdy przy­pisu­jeprzy­pisu­je mi sięco nap­rawdę zro­bilizro­bili innipo pros­tu jes­tem bar­dzojes­tem bar­dzo le­niwybar­dzo le­niwy i uwiel­biamgdy przy­pisu­je mi sięco nap­rawdę zro­bili innipo pros­tu jes­tem bar­dzo le­niwyjes­tem bar­dzo le­niwy i uwiel­biampo pros­tu jes­tem bar­dzo le­niwy i uwiel­biam

Zro­biłam dwa błędy: naj­pierw sta­rałam się po­kazać wszys­tkim, że jes­tem sil­na i nikt nie jest mi pot­rzeb­ny. Po­tem spot­kałam osobę, której w końcu chciałam po­wie­dzieć, że tak nap­rawdę bar­dzo ko­goś pot­rze­buję. Te­raz jes­tem sa­ma, bo wszys­cy myślą, że jest mi z tym dob­rze. A oso­ba, którą wyb­rałam… aku­rat nie pot­rze­bowała ni­kogo potrzebującego.Uwiel­biam kiedy uśmie­chasz się do mnie łobuzersko. Uwiel­biam kiedy nasze us­ta łączą się w de­likat­nym po­całun­ku. Uwiel­biam kiedy szep­czesz, że mnie kochasz. Szko­da, że ro­bisz to tyl­ko we śnie.Bo ja lu­bię być na­zywaną przez Ciebie Uwiel­biam ten frag­ment codzienności Kiedy jes­teśmy ze sobą Kiedy jes­tem pod tobą A jes­tem w tobie Za ok­nem na­miętna burza A my jes­teśmy jej piorunami Wyłado­waniami rozkoszy Głośny­mi hu­kami gromów Po­tem ma­luje­my sobą Na bez­chmur­nej kochającej nocy Tęczę wielo­bar­wnej bezsenności Aż po świt o jas­nym niebie Z które­go my chce czy nie Krze­samy ponowność Chleb codzienny Roz­koszy gromy Prob­lem ze mną jest ta­ki, że uwiel­biam sie­dzieć na drze­wach, ale nie bar­dzo lu­bię na nie wchodzić.Kocham mo­jego wspa­niałego mężczyznę, który jest ze mną od dwóch lat i wiem że chce być ze mną na zaw­sze.. i tak bar­dzo chciałabym po pros­tu po­wie­dzieć ko­muś jak bar­dzo jes­tem szczęśli­wa, i że tak moc­no ktoś mnie po­kochał a ja to odwzajemniłam.