Po raz ko­lej­ny sie­dzisz na tej sa­mej ław­ce, ze świado­mością, że i tak nikt nie przyjdzie.


po raz-ko­lej­ny-sie­dzisz-na tej ­mej-ław­-ze świado­mośą-że i tak-nikt-nie przyjdzie
respirerpo razko­lej­nysie­dziszna tej sa­mejław­ceze świado­mościąże i takniktnie przyjdziepo raz ko­lej­nyko­lej­ny sie­dziszsie­dzisz na tej sa­mejna tej sa­mej ław­ceże i tak niktnikt nie przyjdziepo raz ko­lej­ny sie­dziszko­lej­ny sie­dzisz na tej sa­mejsie­dzisz na tej sa­mej ław­ceże i tak nikt nie przyjdziepo raz ko­lej­ny sie­dzisz na tej sa­mejko­lej­ny sie­dzisz na tej sa­mej ław­cepo raz ko­lej­ny sie­dzisz na tej sa­mej ław­ce

Świado­mość życia wiąże się ze świado­mością śmierci. -Antoni Kępiński
Świado­mość-życia-wiąże ę-ze świado­mośą-śmierci
Gdy sie­dzisz u den­tysty na fo­telu, po­myśl o tych, którzy w tej chwi­li leżą na sto­le ope­racyj­nym. Za­raz ci się zro­bi weselej. -Janina Ipohorska
gdy-sie­dzisz-u den­tysty-na fo­telu-po­myśl-o tych-którzy-w tej chwi­li-żą-na sto­-ope­racyj­nym-za­raz  ę-zro­bi-weselej
Nałóg trak­to­wany po­ważnie, prak­ty­kowa­ny z całą świado­mością i me­todą, kry­je w so­bie wiele nie dających się zap­rzeczyć przyjemności!  -Michał Choromański
nałóg-trak­to­wany-po­ważnie-prak­ty­kowa­ny-z całą-świado­mośą-i me­todą-kry­-w so­bie-wiele-nie dających ę-zap­rzeczyć