po ryn­ku kra­kow­skim krąży mężczyz­na z niedźwie­dziem bru­nat­nym. któryś z przechod­niów py­ta : - cze­go pan tu szu­ka ? - szu­kam te­go cwa­niaka, który mi kiedyś go sprze­dał ja­ko cho­mika ! 


po ryn­ku-kra­kow­skim-krąży-mężczyz­na-z niedźwie­dziem-bru­nat­nym-któryś z przechod­ów-py­-cze­go-pan- szu­ka
lovely-girlpo ryn­kukra­kow­skimkrążymężczyz­naz niedźwie­dziembru­nat­nymktóryś z przechod­niówpy­tacze­gopantu szu­kaszu­kamte­gocwa­niakaktórymi kiedyśgo sprze­dałja­kocho­mika po ryn­ku kra­kow­skimkra­kow­skim krążykrąży mężczyz­namężczyz­na z niedźwie­dziemz niedźwie­dziem bru­nat­nymktóryś z przechod­niów py­tapy­tacze­gocze­go panpan tu szu­katu szu­kaszu­kamszu­kam te­gote­go cwa­niakaktóry mi kiedyśmi kiedyś go sprze­dałgo sprze­dał ja­koja­ko cho­mikapo ryn­ku kra­kow­skim krążykra­kow­skim krąży mężczyz­nakrąży mężczyz­na z niedźwie­dziemmężczyz­na z niedźwie­dziem bru­nat­nymktóryś z przechod­niów py­tacze­go pancze­go pan tu szu­kapan tu szu­kaszu­kam te­goszu­kam te­go cwa­niakaktóry mi kiedyś go sprze­dałmi kiedyś go sprze­dał ja­kogo sprze­dał ja­ko cho­mika

kiedy tak pat­rzę w oczy twoje piw­ne piwonie brązu epoki bru­nat­ne niedźwie­dzie i brunatnice nieprawda gówno widzę  -liliowięc
kiedy-tak-pat­rzę-w oczy-twoje-piw­ne-piwonie-brązu-epoki-bru­nat­ne-niedźwie­dzie-i brunatnice-nieprawda-gówno-widzę