Po­biera­nie opłaty za sprze­daż swoich wdzięków jest wy­nalaz­kiem ko­biety. W pros­ty­tuc­ji po­biera ona opłatę jed­no­razową, w małżeństwie – roz­licza się w sys­te­mie akor­do­wym. Między tym a tym można pos­ta­wić znak równania.


po­biera­nie-opłaty-za sprze­daż-swoich-wdzięków-jest wy­nalaz­kiem-ko­biety-w pros­ty­tuc­ji-po­biera-ona-opłatę-jed­no­razową
august strindbergpo­biera­nieopłatyza sprze­dażswoichwdziękówjest wy­nalaz­kiemko­bietyw pros­ty­tuc­jipo­bieraonaopłatęjed­no­razowąw małżeństwie– roz­licza sięw sys­te­mieakor­do­wymmiędzy tyma tymmożnapos­ta­wićznakrównaniapo­biera­nie opłatyopłaty za sprze­dażza sprze­daż swoichswoich wdziękówwdzięków jest wy­nalaz­kiemjest wy­nalaz­kiem ko­bietyw pros­ty­tuc­ji po­bierapo­biera onaona opłatęopłatę jed­no­razowąw małżeństwie – roz­licza się– roz­licza się w sys­te­miew sys­te­mie akor­do­wymmiędzy tym a tyma tym możnamożna pos­ta­wićpos­ta­wić znakznak równaniapo­biera­nie opłaty za sprze­dażopłaty za sprze­daż swoichza sprze­daż swoich wdziękówswoich wdzięków jest wy­nalaz­kiemwdzięków jest wy­nalaz­kiem ko­bietyw pros­ty­tuc­ji po­biera onapo­biera ona opłatęona opłatę jed­no­razowąw małżeństwie – roz­licza się w sys­te­mie– roz­licza się w sys­te­mie akor­do­wymmiędzy tym a tym możnaa tym można pos­ta­wićmożna pos­ta­wić znakpos­ta­wić znak równania

Mądrość nie wy­biera, ona w doświad­cze­niach przychodzi. Nie zro­zumie te­go ten, co idąc za kimś, je­dynie w cieniu tym sa­mym po­wiet­rzem się dławi. -Kedar
mądrość-nie wy­biera-ona-w doświad­cze­niach-przychodzi-nie zro­zumie-te­go-ten-co idąc-za kimś-­dynie-w cieniu-tym-­mym
Jest się właści­wie wier­nym tyl­ko w miłości nie­szczęśli­wej, gdyż od­biera ona chęć do roz­poczy­nania na nowo. -Marcel Achard
jest ę-właś­wie-wier­nym-tyl­ko-w miłoś-nie­szczęśli­wej-gdyż-od­biera-ona-chęć-do roz­poczy­nania-na nowo
Trud­no by­wać na­rodo­wym bo­hate­rem kiedy jest się roz­dziera­nym po­między prze­licza­niem kur­su fun­ta szter­linga a jenem. -natalia(__ups
trud­no-by­wać-na­rodo­wym-bo­hate­rem-kiedy-jest ę-roz­dziera­nym-po­między-prze­licza­niem-kur­su-fun­-szter­linga-a jenem