Po­biera­nie opłaty za sprze­daż swoich wdzięków jest wy­nalaz­kiem ko­biety. W pros­ty­tuc­ji po­biera ona opłatę jed­no­razową, w małżeństwie – roz­licza się w sys­te­mie akor­do­wym. Między tym a tym można pos­ta­wić znak równania.


po­biera­nie-opłaty-za sprze­daż-swoich-wdzięków-jest wy­nalaz­kiem-ko­biety-w pros­ty­tuc­ji-po­biera-ona-opłatę-jed­no­razową
august strindbergpo­biera­nieopłatyza sprze­dażswoichwdziękówjest wy­nalaz­kiemko­bietyw pros­ty­tuc­jipo­bieraonaopłatęjed­no­razowąw małżeństwie– roz­licza sięw sys­te­mieakor­do­wymmiędzy tyma tymmożnapos­ta­wićznakrównaniapo­biera­nie opłatyopłaty za sprze­dażza sprze­daż swoichswoich wdziękówwdzięków jest wy­nalaz­kiemjest wy­nalaz­kiem ko­bietyw pros­ty­tuc­ji po­bierapo­biera onaona opłatęopłatę jed­no­razowąw małżeństwie – roz­licza się– roz­licza się w sys­te­miew sys­te­mie akor­do­wymmiędzy tym a tyma tym możnamożna pos­ta­wićpos­ta­wić znakznak równaniapo­biera­nie opłaty za sprze­dażopłaty za sprze­daż swoichza sprze­daż swoich wdziękówswoich wdzięków jest wy­nalaz­kiemwdzięków jest wy­nalaz­kiem ko­bietyw pros­ty­tuc­ji po­biera onapo­biera ona opłatęona opłatę jed­no­razowąw małżeństwie – roz­licza się w sys­te­mie– roz­licza się w sys­te­mie akor­do­wymmiędzy tym a tym możnaa tym można pos­ta­wićmożna pos­ta­wić znakpos­ta­wić znak równania

Przez­nacze­nie to nie jest jed­nak siła nad­przy­rodzo­na, ale siła kon­sekwen­tne­go sys­te­mu zdarzeń. Ta siła na­biera roz­machu, kiedy nie ma­my jeszcze rozsądku, aby ją oce­nić, ani możli­wości, aby się jej przeciwstawić.Po­rażka. Pełna świado­mość upadku. Jak nie można uciec od swoich wspom­nień, tak nie da się uciec od bólu rodziny. Mar­twi­ca duszy pow­sta­je bar­dzo szyb­ko. U jed­nych z dnia na dzień, u jed­nych w ułam­ku se­kun­dy, u in­nych ona po pros­tu jest. Nic nie zastąpi, uleczy niechęci do życia. W su­mie już na­wet te­go nie prag­niemy. Bo czym są prag­nienia w ob­liczu odrazy.Mądrość nie wy­biera, ona w doświad­cze­niach przychodzi. Nie zro­zumie te­go ten, co idąc za kimś, je­dynie w cieniu tym sa­mym po­wiet­rzem się dławi.Jest się właści­wie wier­nym tyl­ko w miłości nie­szczęśli­wej, gdyż od­biera ona chęć do roz­poczy­nania na nowo.Trud­no by­wać na­rodo­wym bo­hate­rem kiedy jest się roz­dziera­nym po­między prze­licza­niem kur­su fun­ta szter­linga a jenem.IV roz­biór Polski. Pol­ski Han­dlow­cu ! chcesz coś sprze­dać - roz­bierz się !  al­bo zapłać - ona roz­bie­rze się dla ciebie. Dzi­siaj nieo­dzow­nym at­ry­butem sprze­dania cze­gokol­wiek jest goła dupa.