Po­bożna mod­litwa jest jak­by złotą dra­biną sięgającą do nieba, po której wchodzi się do Boga.


po­bożna-mod­litwa-jest jak­by-złotą-dra­biną-ęgającą-do nieba-po której wchodzi ę-do boga
johannes eckhart (mistrz eckhart)po­bożnamod­litwajest jak­byzłotądra­binąsięgającądo niebapo której wchodzi siędo bogapo­bożna mod­litwamod­litwa jest jak­byjest jak­by złotązłotą dra­binądra­biną sięgającąsięgającą do niebapo której wchodzi się do bogapo­bożna mod­litwa jest jak­bymod­litwa jest jak­by złotąjest jak­by złotą dra­binązłotą dra­biną sięgającądra­biną sięgającą do niebapo­bożna mod­litwa jest jak­by złotąmod­litwa jest jak­by złotą dra­binąjest jak­by złotą dra­biną sięgającązłotą dra­biną sięgającą do niebapo­bożna mod­litwa jest jak­by złotą dra­binąmod­litwa jest jak­by złotą dra­biną sięgającąjest jak­by złotą dra­biną sięgającą do nieba

Pobożna modlitwa jest jakby złotą drabiną sięgającą do nieba, po której wchodzi się do Boga.Mod­litwa jest sios­trą ptaków...Mod­litwa jest prze­de wszys­tkim miłością.Mod­litwa jest naj­silniej­szą możli­wością nasze­go działania.Ski­ba za skibą. Pot mod­litwą za ziemię - Dob­ry ogrodnik.Mod­litwa jest naj­większym dob­rem, jest in­tymną wspólnotą z Bo­giem, mu­si pochodzić z ser­ca, mu­si zak­wi­tać codzien­nie, w dzień i w nocy.