Po­całun­ki są po to,by po­wie­dzieć to,cze­go nie pot­ra­fimy wy­razić słowami.


po­całun­ki-są po toby-po­wie­dzieć-tocze­go-nie pot­ra­fimy-wy­razić-słowami
anjapo­całun­kisą po tobypo­wie­dziećtocze­gonie pot­ra­fimywy­razićsłowaminie pot­ra­fimy wy­razićwy­razić słowaminie pot­ra­fimy wy­razić słowami

Po­maga­my wszys­tkim, to cze­mu nie pot­ra­fimy zro­bić te­go sa­mego so­bie samemu? Po trzydzies­tu la­tach ba­dań nad duszą ko­biety nie pot­ra­fię od­po­wie­dzieć na py­tanie, cze­go prag­nie kobieta.Nie­szcze­rość przychodzi łat­wo, ale spra­wy ser­ca trud­no wy­razić słowami.- Cze­go pragniesz? - Pragnę móc po­wie­dzieć, że przy­jaźń is­tnieje i zna­leźć przy­jaciela na dob­re i złe. Pragnę móc po­wie­dzieć kocham Cię i wie­dzieć, że to uczu­cie jest praw­dzi­we i odwzajemnione.W dzi­siej­szym świecie wy­rażamy swo­je uczu­cia przez te­lefon , in­ternet ... Już nikt nie pot­ra­fi po­wie­dzieć cze­goś pros­to w oczy .sko­ro pot­ra­fimy po­kazać jak dob­rze so­bie bez siebie nawza­jem radzi­my, sko­ro pot­ra­fimy w to na­wet uwie­rzyć, że radzi­my so­bie całkiem nieźle, to po jaką cho­lerę jes­teśmy so­bie nawza­jem pot­rzeb­ni ?.