po­cie­szyć cie spieszę w te zam­glo­ne dni gdy na jaw cała praw­da wyj­dzie ci  uśmie­chem swym sa­mo słon­ce zaw­stydzisz w pochmur­nej oświacie uk­ry­je swój wstyd cze­kając na pier­wsze pro­mienie ciszy wie­czor­nej we mgłach spo­wijających dzień odej­dzie by ra­no powrócić w swym tańcu wie­czności trwając 


po­cie­szyć-cie-spieszę-w-te zam­glo­ne-dni-gdy-na jaw-cała-praw­da-wyj­dzie- -uśmie­chem-swym-­mo-słon­-zaw­stydzisz-w-pochmur­nej
samothnickpo­cie­szyćciespieszęte zam­glo­nednigdyna jawcałapraw­dawyj­dzieci uśmie­chemswymsa­mosłon­cezaw­stydziszpochmur­nejoświacieuk­ry­jeswójwstydcze­kającna pier­wszepro­mienieciszywie­czor­nejwemgłachspo­wijającychdzieńodej­dziebyra­nopowrócićtańcuwie­cznościtrwając po­cie­szyć ciecie spieszęspieszę ww te zam­glo­nete zam­glo­ne dnidni gdygdy na jawna jaw całacała praw­dapraw­da wyj­dziewyj­dzie ci ci  uśmie­chemuśmie­chem swymswym sa­mosa­mo słon­cesłon­ce zaw­stydziszzaw­stydzisz ww pochmur­nejpochmur­nej oświacieoświacie uk­ry­jeuk­ry­je swójswój wstydwstyd cze­kająccze­kając na pier­wszena pier­wsze pro­mieniepro­mienie ciszyciszy wie­czor­nejwie­czor­nej wewe mgłachmgłach spo­wijającychspo­wijających dzieńdzień odej­dzieodej­dzie byby ra­nora­no powrócićpowrócić ww swymswym tańcutańcu wie­cznościwie­czności trwając po­cie­szyć cie spieszęcie spieszę wspieszę w te zam­glo­new te zam­glo­ne dnite zam­glo­ne dni gdydni gdy na jawgdy na jaw całana jaw cała praw­dacała praw­da wyj­dziepraw­da wyj­dzie ci wyj­dzie ci  uśmie­chemci  uśmie­chem swymuśmie­chem swym sa­moswym sa­mo słon­cesa­mo słon­ce zaw­stydziszsłon­ce zaw­stydzisz wzaw­stydzisz w pochmur­nejw pochmur­nej oświaciepochmur­nej oświacie uk­ry­jeoświacie uk­ry­je swójuk­ry­je swój wstydswój wstyd cze­kającwstyd cze­kając na pier­wszecze­kając na pier­wsze pro­mieniena pier­wsze pro­mienie ciszypro­mienie ciszy wie­czor­nejciszy wie­czor­nej wewie­czor­nej we mgłachwe mgłach spo­wijającychmgłach spo­wijających dzieńspo­wijających dzień odej­dziedzień odej­dzie byodej­dzie by ra­noby ra­no powrócićra­no powrócić wpowrócić w swymw swym tańcuswym tańcu wie­cznościtańcu wie­czności trwając