Po­dob­no człowiek może wyczuć kroplę so­ku z cyt­ry­ny w kil­ku­set lit­rach wody. Ty jes­teś tą kwaśną kroplą w wodzie mo­jego życia.


po­dob­no-człowiek-może-wyczuć-kroplę-so­ku-z cyt­ry­ny-w kil­ku­set-lit­rach-wody-ty-jes­teś-tą kwaśną-kroplą-w wodzie
gold fishypo­dob­noczłowiekmożewyczućkroplęso­kuz cyt­ry­nyw kil­ku­setlit­rachwodytyjes­teśtą kwaśnąkropląw wodziemo­jegożyciapo­dob­no człowiekczłowiek możemoże wyczućwyczuć kroplękroplę so­kuso­ku z cyt­ry­nyz cyt­ry­ny w kil­ku­setw kil­ku­set lit­rachlit­rach wodyty jes­teśjes­teś tą kwaśnątą kwaśną kropląkroplą w wodziew wodzie mo­jegomo­jego życiapo­dob­no człowiek możeczłowiek może wyczućmoże wyczuć kroplęwyczuć kroplę so­kukroplę so­ku z cyt­ry­nyso­ku z cyt­ry­ny w kil­ku­setz cyt­ry­ny w kil­ku­set lit­rachw kil­ku­set lit­rach wodyty jes­teś tą kwaśnąjes­teś tą kwaśną kroplątą kwaśną kroplą w wodziekroplą w wodzie mo­jegow wodzie mo­jego życiapo­dob­no człowiek może wyczućczłowiek może wyczuć kroplęmoże wyczuć kroplę so­kuwyczuć kroplę so­ku z cyt­ry­nykroplę so­ku z cyt­ry­ny w kil­ku­setso­ku z cyt­ry­ny w kil­ku­set lit­rachz cyt­ry­ny w kil­ku­set lit­rach wodyty jes­teś tą kwaśną kropląjes­teś tą kwaśną kroplą w wodzietą kwaśną kroplą w wodzie mo­jegokroplą w wodzie mo­jego życiapo­dob­no człowiek może wyczuć kroplęczłowiek może wyczuć kroplę so­kumoże wyczuć kroplę so­ku z cyt­ry­nywyczuć kroplę so­ku z cyt­ry­ny w kil­ku­setkroplę so­ku z cyt­ry­ny w kil­ku­set lit­rachso­ku z cyt­ry­ny w kil­ku­set lit­rach wodyty jes­teś tą kwaśną kroplą w wodziejes­teś tą kwaśną kroplą w wodzie mo­jegotą kwaśną kroplą w wodzie mo­jego życia

Jes­tem go­towa wy­baczyć ci to, że jes­teś sen­sem mo­jego życia, bo wiem, że jes­teś te­go nieświadomy jes­tem płaczącym niebem może cho­ciaż jedną kroplą kiedyś dot­knę two­jej skro­ni jes­tem smut­kiem w oczach zap­ra­cowa­nego mężczyzny który chciałby moc­no kochać jes­tem tes­knotą rodzinną kto może wie­dzieć jak długo mil­czeć gdy krzyczeć chce serce Jes­teś ze mną gdy jest ciem­no i jasno... Jes­teś ze mną gdy jest dob­rze i źle... Jes­teś w moich myślach i marze­niach... Ale prze­de wszys­tkim mój kocha­ny jes­teś w moim ser­cu... na zawsze Jes­teś piękny. Jes­teś cu­dow­ny i wszys­tko, co ro­bisz, jest cu­dow­ne, bo ty to ro­bisz. Jes­teś tą sil­niej­szą stroną. Możesz zro­bić coś źle i wie­dzieć, że to jest złe, al­bo zro­bić coś dob­rze i wie­dzieć, że to jest dob­re, ale to coś nie może ci nicze­go zro­bić. Ty, to cały czas ty.Jes­teś dla mnie jak de­fib­ry­lator - po­budzasz mo­je ser­ce do życia, jes­teś jak ogień - roz­pa­lasz mo­je zmysły, jes­teś jak nar­ko­tyk - uza­leżniasz, a ja się te­mu wszys­tkiemu poddaje.Była cytrynko Kwaśna żółciutka Pięknie wykwitłaś Na mych ogródkach Lecz cien­ka twa skórka Nie zniosła świata Gdy spadłaś przedwcześnie Z mo­jego krzaka A trus­ka­weczki słod­kie jak miód Jem i się krzywię Ta­ki to cud Że więcej słodyczy cyt­rynka miała Lecz zos­tać w ogródku nig­dy nie chciała