Po­dob­no każde cier­pienie czy­ni Nas sil­niej­szym, mi­mo to, życie i tak pot­ra­fi przyp­rzeć nas do ściany bólu i roz­paczy tak moc­no, że upad­niemy i ciężko zapłacze­my nad swoim lo­sem... Co wtedy? 


po­dob­no-każde-cier­pienie-czy­-nas-sil­niej­szym-mi­mo-to-życie-i tak-pot­ra­fi-przyp­rzeć-nas-do ściany-bólu-i roz­paczy-tak
kate-empo­dob­nokażdecier­pienieczy­ninassil­niej­szymmi­motożyciei takpot­ra­fiprzyp­rzećnasdo ścianybólui roz­paczytakmoc­noże upad­niemyi ciężkozapłacze­mynadswoimlo­semco wtedy po­dob­no każdekażde cier­pieniecier­pienie czy­niczy­ni nasnas sil­niej­szymżycie i taki tak pot­ra­fipot­ra­fi przyp­rzećprzyp­rzeć nasnas do ścianydo ściany bólubólu i roz­paczyi roz­paczy taktak moc­noże upad­niemy i ciężkoi ciężko zapłacze­myzapłacze­my nadnad swoimswoim lo­sempo­dob­no każde cier­pieniekażde cier­pienie czy­nicier­pienie czy­ni nasczy­ni nas sil­niej­szymżycie i tak pot­ra­fii tak pot­ra­fi przyp­rzećpot­ra­fi przyp­rzeć nasprzyp­rzeć nas do ścianynas do ściany bóludo ściany bólu i roz­paczybólu i roz­paczy taki roz­paczy tak moc­noże upad­niemy i ciężko zapłacze­myi ciężko zapłacze­my nadzapłacze­my nad swoimnad swoim lo­sem

Życie jest ciągiem doświad­czeń, z których każde czy­ni nas sil­niej­szy­mi, mi­mo, że cza­sem trud­no nam to so­bie uświadomić. -Henry Ford
Życie-jest ągiem-doświad­czeń-z których-każde-czy­-nas-sil­niej­szy­mi-mi­mo-że cza­sem-trud­no-nam-to so­bie-uświadomić